ثبت اطلاعات فارغ التحصیلی

کانون دانش آموختگان

دانشجوی گرامی لطفا جهت دریافت مدرک تحصیلی به واحد فارغ التحصیلان مراجعه کنید.

شماره دانشجویینامنام‌خانوادگیرشتهوضعیت دانشجوتاریخ فارغ التحصیلی
400138107170005مريمآذری گوارشککاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170009مجتبياسماعيلي باغسنگانيکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170016امیدجهانکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170020غلامرضابافنده نمازيکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1401
400138107170022حسنبراتيکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170033جوادپهلواني طرقيکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170037نداتيلاقيکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170038عليتيموريکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170043غلام يحييجاودانيکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170048مجتبيجعفريکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170054فاطمهحاجی آبادیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170055مهتابحاجی آبادیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170058سرورحسین زاده رحیمیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170062سيدعلي اكبرحسينيکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170063سيدرضاحسينيکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170066ابوالفضلحشمتيکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170070ناصرخادميکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170074عليخان سالاريکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170083حسيندوستي كلاته رحمنکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170095سيدزين العابدينرضویکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170105ابوالفضلزنگنه نیاز آبادیکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1401
400138107170110عليستاري رادکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170117مجيدسنگ دويني قشلاقکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170124عليرضاشرفيکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170129حميدشيري بازيچهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170131فاطمهصالحي كاريزمهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170134تقيصفائي اوارشكکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170137ابوالفضلطاهريانکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170140محمدعابديکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170143مريمعباسی سلطان آبادیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170146محمدعرب نظرگاهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170148مسعودعطائي فرکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170149حميدعفتيکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170155زهراعمليکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170162حسينغلامعلي زادهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170163حسينغلاميکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170175خديجهقاسميکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170177محمدجوادقاسمي طوسيکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170184هاشمقهرمان جنت آبادیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170185مهديكاشي تقي زادهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170186خليلكاظمي مجردکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170190اميركلاته ميمريکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170196ناصرگل پرورطوسيکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170197عليلطفي فرخدکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170206حسين اصغرمحموديکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170208عباسمرندی مهدی آبادکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170211فائزهمطهري نژادکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170212شهراممعاوني تربتيکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170218محمدرضاموحدکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170222رقيهموسي الرضائيکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170223ناصرمهاجرکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170224عمادمهدي زادهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170234اسماعيلنعمتي سلجوقيکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170244هادیمحبوبکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170251ايمانيزدي مهاجرکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170252علي اكبريوسف پورکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1401
400138107170254زهرايوسفيکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1401
400138107170257مهدیعلی نظری سرچشمهکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1401
400138107190001محمدکاظمابراهیم زاده رادکانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190002فرزانهابراهیمیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190005حسیناحمدیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190006فاطمه زهراآخوندیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190007علیآذره گرکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190008مجتبیآرین منشکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190009سیدمیلادآزادکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190010ابوالفضلآزادنیاکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190011رسالتاسحاقیانکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1401
400138107190013محمدامیناسلامیکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1401
400138107190015حسناسماعیلیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190016مهدیاسماعیلیکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1401
400138107190018علیرضااسیائیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190020رقیهاصغری فراجردکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1401
400138107190021امیناعتبارفریمانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190022علیافخمیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190026محموداکبریان بقمچیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190027سیدمهدیآل طهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190028شکیباالبنیکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1401
400138107190031آیلارامیربنانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190032سیدمهردادامیرکلالیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1401
400138107190033حسینامیریکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1401
400138107190036زهرهانتظاری زارجکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190037حسینآهنگیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190038زهراباباپورده سرخکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190039علیبابائی پورکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190040سیدهادیبابلیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190041سعیدبارانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1401
400138107190042علیرضاباقرزادهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190043علیبخشیده سودخریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190044محمدعلیبدخشانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1401
400138107190045امیربرسلانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190047علی اکبربلوچیکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1401
400138107190049مهدیبلوکیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190051سیدوحیدبهره برکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190052مریمبهمنکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190054علیبیابانی کلاته احمدکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190055فاطمهبیاتیکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1401
400138107190058سعیدبیک بیلندیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190059الههپاکیزه حسین آبادیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190060مصطفیپروانهکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1401
400138107190061محمدرضاپیوندی جهان آبادیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190062داودترابیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190064وحیدتقوی آبکوهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1401
400138107190065مهنازتیراندازکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190066احمدرضاجغتائیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190067ملیکاجلالیان یزدنژادکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1401
400138107190068سعیدجلائیان بخشندهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190069علیجلیلی مشرف مشهدیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190071احمدجنگیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190072کاظمجهانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190073یونسچمانه کردارکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190074علیچمن آراءکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190078بهزادحدادی پورکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190082عزیزالهحضرتیان عزیزیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190084مسعودحکم آبادیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190085رسولحکمی طوسیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190086حمیدرضارضائیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190087آرزوحمیدی دربندیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190088احسانحیاطیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190089مرتضیحیدریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190090فریباحیدری رهنیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190092بهمنخارائیکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1401
400138107190093محمدرضاخاکپورکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190097مرتضیخداشاهیکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1401
400138107190098محمدخداشاهیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190100کریمخسرویکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190101حسینخسرویکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1401
400138107190102ملیحهخسرویکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190104علی اکبرخیاط زاده فهندریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190105الههدادفرکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1401
400138107190110سیدهاشمدقیقکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1401
400138107190112محبوبهده باشی عنبرانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190114رامینرادکیاکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190116محسنرحیمی عنبرانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190117سلمانرستمیکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1401
400138107190118حسنرضائیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190120سیدهادیرضائی مهرکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190122حمیدرضارمضانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190123محسنرنگ آمیز طوسیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190124حسینرنگ آورکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190128سکینهروهندهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190129مهدیریحانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190130سیدناصررئیس الساداتیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1401
400138107190131علیزارعیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190133محمدزائرنیاکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190134علیرضازکی نژادفردکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190135فاطمهزمانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190137مصطفیژیان سلاخانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190138مرتضیژیان فیض آبادکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190140جوادسالاری خورقیکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1401
400138107190142سجادسپهری مقدمکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1401
400138107190144فاطمهسعادتیان نیککارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190145احمدسعیدیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190146ربابهسعیدیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190147محمدسلامی رادکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190148سعیدسلطانی میرزائیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1401
400138107190150حبیبسلیمانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190151محسنسوقندیکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1401
400138107190152سیداحمدسیدی نسبکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190156مریمشربت دارکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190158حسینشریف زادهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190159حسینشفائی طرقیکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1401
400138107190160علیرضاشهابیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190161احمدشهیدکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190162مهدیشهیدکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190163حسینشهیدکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190165حسینشیردلکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190166حسنشیردلانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190167محمدصادقیکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1401
400138107190168مریمصباغ کلاتکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190169علی اصغرصدرالحافظینکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190170اسماءصفائیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1401
400138107190171تکتمصفری فخرآبادکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190175محمدمهدیطالبیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190178قاسمطاهریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190179روح الهطاهریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190180محمدطوسی خلیل آبادکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190182مهدیظریف گرمروددادخواهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190183علیعابدین زادهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1401
400138107190184محمدعابدینی نژادکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1401
400138107190185حمیدرضاعاطفیکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1401
400138107190186رضاعامل کوشککارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190188حامدعبدالهیکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1401
400138107190189علی اکبرعبدی بهرهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190190فهیمهعجمیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190193رضاعطاءالهیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190196مصطفیعلی پورکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190197تکتمعلی زاده حسن آبادیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190198حسینعلی پور تقی آبادیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190199زهراعلیزادهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190201معصومهعمادالدینکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190202صادقعمارلوکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190204داریوشعیدگاه طرقبهیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190205محمدجوادغلامیکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1401
400138107190207محسنغلامیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190208سیدحسینغیاثیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190210فائزهفرامرزکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190211محمدفرجامی نیاکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1401
400138107190213بهنازفرهادیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190217حسنفیضیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190219هادیقاسمیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190220علیقاسمیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190221مجتبیقربانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190224نیلوفرکریمیان اقبالکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1401
400138107190226کیمیاکوکبیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190228محمدنادرکوهستانی قرائیکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1401
400138107190229عادلهگلزارسیرجانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190230مرتضیگلیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190231مریممالککارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1401
400138107190232محمدمطاعکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190234محمدرضامحمدزادهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190235حسنمحمدیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190236جلالمحمدیکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1401
400138107190238زینبمحمدیانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190239فاطمهمحمودیانکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1401
400138107190240امیدمربیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190241محمدجوادمرتضائیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190242عزتمرتضائیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190243حسنمزدورکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190247امیرمشعلدار آستانهکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1401
400138107190248عباسمطبوعکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190249هادیمظلوم پایهانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190250امینمظلوم پایهانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190253علیرضاملائکه سقاکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190255امیدرضاملکیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190256سیدمهدیموسوی طرقیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190257سیده بهجتموسوی مقدم ازغندیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190258علیمولائیکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1401
400138107190259فرامرزمهاجریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190260مصطفیمهدوی ارفعکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190264محمدمیرزائیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190265قاسممیریکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1401
400138107190267فاطمه ساداتنجاتیان قرشیکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1401
400138107190270نفیسهنخعی شریفکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190271ابوالفضلنداف بشرویهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190273سعیدنظریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1401
400138107190274زهرانعمت اللهی حقیقیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190275مهدینعمتیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190277رضانوریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400138107190278فرزادنوکامکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1401
400138107190280ایماننیائی منشکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1401
400138107190281محمدنیک فرجامکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190282مصطفیواحدیان بورانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190283مهدیوطن دوست چهارتکابکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1401
400138107190284قاسمهنرمندکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1401
400138107190285یداللهیزدانی پلگردکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190286مصطفییزدیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1401
400138107190288محمدابراهیمیوسف آبادیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1401
400238107170019نرگسپیروانکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1401
400238107190039بهرامصدیق زادهکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1401
90117033220152سیدمرتضیرئیسیونگرافیک فارغ‌التحصیل1393
90138107220010نویداروجیگرافیک فارغ‌التحصیل1392
90138107220013طیبهپارسیگرافیک فارغ‌التحصیل1392
90138107220016هانیهجباریگرافیک فارغ‌التحصیل1392
90138107220017منیژهحاجت طلب زیدهیگرافیک فارغ‌التحصیل1392
90138107220020زهراساداتحسینی صالحگرافیک فارغ‌التحصیل1392
90138107220022زهرارضا قلیان نوغانیگرافیک فارغ‌التحصیل1392
90138107220024فاطمهسبحانیگرافیک فارغ‌التحصیل1392
90138107220025صفیهسعادتیگرافیک فارغ‌التحصیل1392
90138107220026مریمسلامیگرافیک فارغ‌التحصیل1392
90138107220028زینبشکیبائی نیاگرافیک فارغ‌التحصیل1392
90138107220029عاطفهشهپرطوسیگرافیک فارغ‌التحصیل1393
90138107220030مهساصادق زاده یزدیگرافیک فارغ‌التحصیل1392
90138107220031مژگانصفاری زرندیگرافیک فارغ‌التحصیل1392
90138107220034فائزه ساداتعربیگرافیک فارغ‌التحصیل1394
90138107220036مه عالمغیاثی اجقانگرافیک فارغ‌التحصیل1392
90138107220037عباسفرزانهگرافیک فارغ‌التحصیل1392
90138107220038الهامفرهادیگرافیک فارغ‌التحصیل1392
90138107220039راضیهقربانیان ابگرگیگرافیک فارغ‌التحصیل1392
90138107220040الههقناویزچیگرافیک فارغ‌التحصیل1392
90138107220041آتوساکاظمیگرافیک فارغ‌التحصیل1392
90138107220042مجتبیکلیدریگرافیک فارغ‌التحصیل1392
90138107220044طیبهماهوانگرافیک فارغ‌التحصیل1392
90138107220045حسینمحسنی زادهگرافیک فارغ‌التحصیل1392
90138107220046مژگانمرشدی تربتیگرافیک فارغ‌التحصیل1392
90138107220047معصومهمشکانیگرافیک فارغ‌التحصیل1393
90138107220049اعظممیر شکارگرافیک فارغ‌التحصیل1392
90138107220053سارانوائیگرافیک فارغ‌التحصیل1392
90138107220057نداساداتاحمدی خادرگرافیک فارغ‌التحصیل1393
90138107220058مریمشیرینگرافیک فارغ‌التحصیل1392
90138107220060دانیالنجفیگرافیک فارغ‌التحصیل1393
90138107230001مرضیهآتونچاپ و نشر گرایش امور تکمیلی چاپ - پودمانیفارغ‌التحصیل1392
90138107230002بهنازاعلمی ابردهچاپ و نشر گرایش امور تکمیلی چاپ - پودمانیفارغ‌التحصیل1392
90138107230003سعیدافاق اسلامیهچاپ و نشر گرایش امور تکمیلی چاپ - پودمانیفارغ‌التحصیل1392
90138107230004عفتپشم گرانچاپ و نشر گرایش امور تکمیلی چاپ - پودمانیفارغ‌التحصیل1392
90138107230005حمیدرضاخلیلیانچاپ و نشر گرایش امور تکمیلی چاپ - پودمانیفارغ‌التحصیل1392
90138107230006زینبخمیس آبادیچاپ و نشر گرایش امور تکمیلی چاپ - پودمانیفارغ‌التحصیل1392
90138107230007حسینرضازادهچاپ و نشر گرایش امور تکمیلی چاپ - پودمانیفارغ‌التحصیل1390
90138107230008امیررمضانیان نامقیچاپ و نشر گرایش امور تکمیلی چاپ - پودمانیفارغ‌التحصیل1392
90138107230009الهامعباسی آبکوهچاپ و نشر گرایش امور تکمیلی چاپ - پودمانیفارغ‌التحصیل1392
90138107230010محمودرضااعلمی ابردهچاپ و نشر گرایش امور تکمیلی چاپ - پودمانیفارغ‌التحصیل1392
90138107230011رقیهمزینانیچاپ و نشر گرایش امور تکمیلی چاپ - پودمانیفارغ‌التحصیل1392
90138107230012محمدتقیمغانیچاپ و نشر گرایش امور تکمیلی چاپ - پودمانیفارغ‌التحصیل1392
90238105140003آرزوالصاقیمترجمی خبر انگلیسیفارغ‌التحصیل1395
90238105140006فاطمهحسن زاده کلاه بخشمترجمی خبر انگلیسیفارغ‌التحصیل1394
90238105140008نفیسهربیعمترجمی خبر انگلیسیفارغ‌التحصیل1394
90238105140013ابوالفضلشومالیمترجمی خبر انگلیسیفارغ‌التحصیل1394
90238105140021الههمرادپورکالشورمترجمی خبر انگلیسیفارغ‌التحصیل1395
90238105140023مریممکیمترجمی خبر انگلیسیفارغ‌التحصیل1394
90238105140026سیده حبیبهموسویمترجمی خبر انگلیسیفارغ‌التحصیل1394
90238105140027سیده حکیمهیامیمترجمی خبر انگلیسیفارغ‌التحصیل1394
90238105140028میترایمینیمترجمی خبر انگلیسیفارغ‌التحصیل1394
90238105140030نفیسه ساداتکوه برمترجمی خبر انگلیسیفارغ‌التحصیل1395
90238105220089محبوبهشریفی صحیخبرنگاری - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
90238107120006رضاپاشانجاتیخبرنگاریفارغ‌التحصیل1392
90238107120007محمدپرویزیخبرنگاریفارغ‌التحصیل1392
90238107120010عباسرجبیخبرنگاریفارغ‌التحصیل1392
90238107120012محمدحسنصدرمحمدباقریخبرنگاریفارغ‌التحصیل1391
90238107120013عباسضیائی مطلقخبرنگاریفارغ‌التحصیل1392
90238107120015زینبعربخبرنگاریفارغ‌التحصیل1392
90238107120016فریبرزعلیزادهخبرنگاریفارغ‌التحصیل1392
90238107120017محمدمهدیقانعی زارعخبرنگاریفارغ‌التحصیل1392
90238107120019هادینیازی خاتون آبادخبرنگاریفارغ‌التحصیل1392
90238107120020مجیدیزدانی سرشتخبرنگاریفارغ‌التحصیل1392
90238107120021داودبهگامعکاسی خبریفارغ‌التحصیل1393
90238107120022زینبصائب داودلیخبرنگاریفارغ‌التحصیل1392
90238107120024احسانمرادپورسرخکلائیخبرنگاریفارغ‌التحصیل1392
90238107120025معصومهبابائی مقدمخبرنگاریفارغ‌التحصیل1392
90238107120026مرتضیسعادت کیاخبرنگاریفارغ‌التحصیل1392
90238107120027اسدالهطالبیخبرنگاریفارغ‌التحصیل1392
90238107120028محمودگردمردی جعفرآبادخبرنگاریفارغ‌التحصیل1392
90238107140001علیاثناعشری کردیانیخبرنگاریفارغ‌التحصیل1392
90238107140002سیدمهدیارمونخبرنگاریفارغ‌التحصیل1392
90238107140005مجیدحاجی زادگانخبرنگاریفارغ‌التحصیل1392
90238107140006اکرمخیبریخبرنگاریفارغ‌التحصیل1392
90238107140007اکبرطاهری زادهخبرنگاریفارغ‌التحصیل1392
90238107140008محمدعربیخبرنگاریفارغ‌التحصیل1392
90238107140010مجیدفکورخبرنگاریفارغ‌التحصیل1392
90238107140011علیرضاقویخبرنگاریفارغ‌التحصیل1394
90238107140012نیرهکارگرخبرنگاریفارغ‌التحصیل1393
90238107140013معصومهمحسن زادهخبرنگاریفارغ‌التحصیل1392
90238107220008مرضیهاحمدی زادگرافیک فارغ‌التحصیل1393
90238107220010حامدامامیگرافیک فارغ‌التحصیل1393
90238107220011سیدمصطفیموسوی محجوبگرافیک فارغ‌التحصیل1393
90238107220013نرگسبنی اسدیگرافیک فارغ‌التحصیل1393
90238107220014زینبچوپان زاده سرخسگرافیک فارغ‌التحصیل1393
90238107220015زهرهحاجی پورگرافیک فارغ‌التحصیل1393
90238107220017راضیهحسینی مقدمگرافیک فارغ‌التحصیل1393
90238107220018زهراخطیبی مقدمگرافیک فارغ‌التحصیل1393
90238107220019مرضیهدرحیگرافیک فارغ‌التحصیل1393
90238107220020فریدهدشتیگرافیک فارغ‌التحصیل1393
90238107220021سیمارضائیگرافیک فارغ‌التحصیل1393
90238107220022سیدمحمدمجتبیسیادتگرافیک فارغ‌التحصیل1394
90238107220023مرضیه ساداتسیدیگرافیک فارغ‌التحصیل1393
90238107220024سعیدهصادقگرافیک فارغ‌التحصیل1394
90238107220025افسانهضیائیان سیدزادهگرافیک فارغ‌التحصیل1393
90238107220026طیبهعباس پورگرافیک فارغ‌التحصیل1393
90238107220027محمدعباسیگرافیک فارغ‌التحصیل1393
90238107220029سعیدفولادیگرافیک فارغ‌التحصیل1393
90238107220030محمدقنادزادهگرافیک فارغ‌التحصیل1393
90238107220032اعظمکرامتیانگرافیک فارغ‌التحصیل1393
90238107220033سمیهکرمانیگرافیک فارغ‌التحصیل1393
90238107220035فاطمهمرادیان محمدیهگرافیک فارغ‌التحصیل1393
90238107220036مسعودمعلمیگرافیک فارغ‌التحصیل1393
90238107220037عاطفهمقنیگرافیک فارغ‌التحصیل1393
90238107220040زهراوجدانی اکبرزادهگرافیک فارغ‌التحصیل1393
90238107220043محمدکامل نیاگرافیک فارغ‌التحصیل1394
90238107220050فاطمههادویگرافیک فارغ‌التحصیل1393
91138105120007مرتضیشجاعی باغینیرسانه گرایش فناوری اطلاعاتفارغ‌التحصیل1394
91138105120031محمودمحمودی پورعکاسی خبریفارغ‌التحصیل1392
91138105270006شیدهصبریکاردانی حرفه ای خبرنگاری - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138105270010حسینعلیآبیاریکاردانی حرفه ای روابط عمومی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138105270023حسینچهار ارکانکاردانی حرفه ای روابط عمومی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138105270028مسعودحکم آبادیکاردانی حرفه ای روابط عمومی - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91138107120004زهراتحققی علی غلامیگرافیکفارغ‌التحصیل1393
91138107120006امیرمحمدجمشیدپورگرافیکفارغ‌التحصیل1393
91138107120007علیرضاچاره ئیگرافیکفارغ‌التحصیل1393
91138107120009حانیهحاجی زادهگرافیکفارغ‌التحصیل1393
91138107120011حسینحیدریگرافیکفارغ‌التحصیل1393
91138107120012احمدخسروپورخاکسترگرافیکفارغ‌التحصیل1393
91138107120014فهیمهخیر دوستگرافیکفارغ‌التحصیل1393
91138107120017افسانهزنجیریانگرافیکفارغ‌التحصیل1393
91138107120018نیماساعی مهدی آبادگرافیکفارغ‌التحصیل1393
91138107120019احمدساعی مهدی آبادگرافیکفارغ‌التحصیل1393
91138107120020سرونازشجاعیگرافیکفارغ‌التحصیل1393
91138107120021فائزهشیردلگرافیکفارغ‌التحصیل1393
91138107120022علیشیری کرمانشاهیگرافیکفارغ‌التحصیل1393
91138107120023هدیهطالبیان شریفگرافیکفارغ‌التحصیل1393
91138107120024ستارطیبیگرافیکفارغ‌التحصیل1393
91138107120026رومیناکوهزادگرافیکفارغ‌التحصیل1393
91138107120027بهزادکیوان جعفریگرافیکفارغ‌التحصیل1393
91138107120029النازمجدیگرافیکفارغ‌التحصیل1393
91138107120030سیده مرجانمحجوبگرافیکفارغ‌التحصیل1394
91138107120031محمدمهدیمطهری نژادگرافیکفارغ‌التحصیل1393
91138107120032حسنموشانیگرافیکفارغ‌التحصیل1393
91138107120033ساراهمقلمیان رضویگرافیکفارغ‌التحصیل1394
91138107120034دانیالاسماعیلیان کاهوعکاسی خبریفارغ‌التحصیل1394
91138107120036زهرارفاهیعکاسی خبریفارغ‌التحصیل1393
91138107120037فاطمهسالاری مقدمعکاسی خبریفارغ‌التحصیل1393
91138107120038رعناصفری برجیعکاسی خبریفارغ‌التحصیل1393
91138107120040فرزانهلطفی سرشتعکاسی خبریفارغ‌التحصیل1393
91138107120041علی اکبرنیازیعکاسی خبریفارغ‌التحصیل1393
91138107120042فاطمهاسحق قالی بافخبرنگاریفارغ‌التحصیل1392
91138107120043امیراسکوئی نیاخبرنگاریفارغ‌التحصیل1392
91138107120044الههاسیابانخبرنگاریفارغ‌التحصیل1393
91138107120045سیده نجمهامینیخبرنگاریفارغ‌التحصیل1393
91138107120046حسنبرندکخبرنگاریفارغ‌التحصیل1393
91138107120047عباسعلیبرونوسیخبرنگاریفارغ‌التحصیل1393
91138107120048مهنازبهروزیهخبرنگاریفارغ‌التحصیل1392
91138107120049پویابهنام اربابیخبرنگاریفارغ‌التحصیل1393
91138107120050ملیحهترزفانخبرنگاریفارغ‌التحصیل1393
91138107120051تقیحسینیخبرنگاریفارغ‌التحصیل1392
91138107120053سیدرحیمساداتیخبرنگاریفارغ‌التحصیل1392
91138107120054محمد رضاسنجرانیخبرنگاریفارغ‌التحصیل1393
91138107120055محمدسیاحخبرنگاریفارغ‌التحصیل1393
91138107120056کاظمشجاعی نیاخبرنگاریفارغ‌التحصیل1393
91138107120057امیر ارسلانطلائیخبرنگاریفارغ‌التحصیل1392
91138107120058حسینعابدزادهخبرنگاریفارغ‌التحصیل1393
91138107120059صدیقهعلی دوست رشتخواریخبرنگاریفارغ‌التحصیل1393
91138107120060وحیدعندلیبیانخبرنگاریفارغ‌التحصیل1393
91138107120061احسانغریبیخبرنگاریفارغ‌التحصیل1393
91138107120062غلامرضاغلامرضائیخبرنگاریفارغ‌التحصیل1392
91138107120063یحییقوریانیخبرنگاریفارغ‌التحصیل1393
91138107120064عظیمکریمی جوشقانخبرنگاریفارغ‌التحصیل1392
91138107120065حمید رضامحمد خانی باجگیرانخبرنگاریفارغ‌التحصیل1392
91138107120066زینتمحمد زاده بجمعهخبرنگاریفارغ‌التحصیل1393
91138107120068فاطمهملکوتی نیاخبرنگاریفارغ‌التحصیل1393
91138107120070حامدناصریخبرنگاریفارغ‌التحصیل1393
91138107120071محمدنظام پورخبرنگاریفارغ‌التحصیل1392
91138107120072علینوروزی بامیخبرنگاریفارغ‌التحصیل1394
91138107120073سارانیکوزاده مشهدیخبرنگاریفارغ‌التحصیل1393
91138107120074هادیاعلمی ابردهچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیفارغ‌التحصیل1393
91138107120075جوادالیاسیچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیفارغ‌التحصیل1393
91138107120076بی بی خدیجهباقرنژاد حصارچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیفارغ‌التحصیل1393
91138107120077تکتمچمنی هرویچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیفارغ‌التحصیل1393
91138107120078علیحاجی زاده حشمت آبادچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیفارغ‌التحصیل1393
91138107120079حسنحسین زاده نقندرچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیفارغ‌التحصیل1393
91138107120080سیدمرتضیدقیقی رادچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیفارغ‌التحصیل1393
91138107120084محسنغفاری زوچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیفارغ‌التحصیل1393
91138107120085علیرضافعال محمدعلیچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیفارغ‌التحصیل1393
91138107120086مصطفیقربانیچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیفارغ‌التحصیل1393
91138107120087علیآتونروابط عمومی{بازنگری شده}فارغ‌التحصیل1393
91138107120088زهراآخرتیروابط عمومی{بازنگری شده}فارغ‌التحصیل1393
91138107120089حسناحمدی پورروابط عمومی{بازنگری شده}فارغ‌التحصیل1393
91138107120090جمال الدیناخوان مهدویروابط عمومی{بازنگری شده}فارغ‌التحصیل1393
91138107120092محمد امیناسلامیروابط عمومی{بازنگری شده}فارغ‌التحصیل1393
91138107120093ابوذراشراقیروابط عمومی{بازنگری شده}فارغ‌التحصیل1393
91138107120094مریمامیربیکروابط عمومی{بازنگری شده}فارغ‌التحصیل1393
91138107120095محسنبنی علیانروابط عمومی{بازنگری شده}فارغ‌التحصیل1393
91138107120096زبیدهبیگلریروابط عمومی{بازنگری شده}فارغ‌التحصیل1393
91138107120098سعیدهتخم افشانروابط عمومی{بازنگری شده}فارغ‌التحصیل1393
91138107120099مرضیهجعفری پورروابط عمومی{بازنگری شده}فارغ‌التحصیل1394
91138107120100بنت الهدیجعفری چهارطاقیروابط عمومی{بازنگری شده}فارغ‌التحصیل1393
91138107120101فریدونجوانروابط عمومی{بازنگری شده}فارغ‌التحصیل1393
91138107120102محمدچناریروابط عمومی{بازنگری شده}فارغ‌التحصیل1393
91138107120103سیده فاطمهحسینیروابط عمومی{بازنگری شده}فارغ‌التحصیل1393
91138107120104محمددامادی کهنه دهیروابط عمومی{بازنگری شده}فارغ‌التحصیل1393
91138107120105مریمداور یاریروابط عمومی{بازنگری شده}فارغ‌التحصیل1393
91138107120106زهرهذاکرینروابط عمومی{بازنگری شده}فارغ‌التحصیل1393
91138107120107رویارجب پورروابط عمومی{بازنگری شده}فارغ‌التحصیل1393
91138107120108مهدیرجب پور صنعتیروابط عمومی{بازنگری شده}فارغ‌التحصیل1393
91138107120110پریسارضانیاءروابط عمومی{بازنگری شده}فارغ‌التحصیل1393
91138107120112ابوالفضلسالاریروابط عمومی{بازنگری شده}فارغ‌التحصیل1393
91138107120113مهدیشریف زاده نقش بندروابط عمومی{بازنگری شده}فارغ‌التحصیل1393
91138107120114زهراشکوری الیاتوروابط عمومی{بازنگری شده}فارغ‌التحصیل1393
91138107120115حسینشیریروابط عمومی{بازنگری شده}فارغ‌التحصیل1393
91138107120117رضاظفربنائیانروابط عمومی{بازنگری شده}فارغ‌التحصیل1393
91138107120118جلالعزتی بهلولیروابط عمومی{بازنگری شده}فارغ‌التحصیل1393
91138107120119امیرغلامیروابط عمومی{بازنگری شده}فارغ‌التحصیل1393
91138107120120مجیدفتحی خادرروابط عمومی{بازنگری شده}فارغ‌التحصیل1393
91138107120121هانیهفیاض کاردهروابط عمومی{بازنگری شده}فارغ‌التحصیل1393
91138107120122مهدیقربان نژادروابط عمومی{بازنگری شده}فارغ‌التحصیل1393
91138107120123محمدقوی دل احسان آبادروابط عمومی{بازنگری شده}فارغ‌التحصیل1393
91138107120124علیرضاکرمانیروابط عمومی{بازنگری شده}فارغ‌التحصیل1393
91138107120126حلیمهمباشرروابط عمومی{بازنگری شده}فارغ‌التحصیل1393
91138107120128عبدالهمحمدیروابط عمومی{بازنگری شده}فارغ‌التحصیل1393
91138107120130محبوبهمسناروابط عمومی{بازنگری شده}فارغ‌التحصیل1393
91138107120131حمیدهملکیروابط عمومی{بازنگری شده}فارغ‌التحصیل1393
91138107120132کاظمنجفی نیاروابط عمومی{بازنگری شده}فارغ‌التحصیل1393
91138107120133زهرانخعی مندروابط عمومی{بازنگری شده}فارغ‌التحصیل1393
91138107120134حمیدرضانیکنامی باجگیرانروابط عمومی{بازنگری شده}فارغ‌التحصیل1393
91138107120135سید مهدییعقوبیروابط عمومی{بازنگری شده}فارغ‌التحصیل1393
91138107120138پریسابیرمی خاخیانگرافیکفارغ‌التحصیل1393
91138107120144هادیعربپورگرافیکفارغ‌التحصیل1393
91138107120146معصومهنودهیگرافیکفارغ‌التحصیل1393
91138107120148محدثهایرانی خواهعکاسی خبریفارغ‌التحصیل1393
91138107120150محمدثمنی مقدمخبرنگاریفارغ‌التحصیل1393
91138107120151سحرخوش کامخبرنگاریفارغ‌التحصیل1393
91138107120152زهرهرنگ آمیز طوسیخبرنگاریفارغ‌التحصیل1392
91138107120153سامانسارخانیروابط عمومی{بازنگری شده}فارغ‌التحصیل1393
91138107120154محمدصادقیهخبرنگاریفارغ‌التحصیل1392
91138107120155فاطمهکلاته عربیخبرنگاریفارغ‌التحصیل1393
91138107120158رضاحسن زادهچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیفارغ‌التحصیل1393
91138107120159سعیدسبز پوشچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیفارغ‌التحصیل1393
91138107120161لیلاجانقربان لاریچهروابط عمومی{بازنگری شده}فارغ‌التحصیل1393
91138107120162محمدشفیعیروابط عمومی{بازنگری شده}فارغ‌التحصیل1393
91138107120163مریمعصمتیروابط عمومی{بازنگری شده}فارغ‌التحصیل1393
91138107120164معصومهنازی بربرستانروابط عمومی{بازنگری شده}فارغ‌التحصیل1393
91138107120167سیدعبدالمجیدهاشمی علیاخبرنگاریفارغ‌التحصیل1393
91138107120168سعیدفیاضیروابط عمومی{بازنگری شده}فارغ‌التحصیل1393
91138107120169معصومهرضائی اوندریگرافیکفارغ‌التحصیل1394
91138107120170محمدکاظممهدوی نژادچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیفارغ‌التحصیل1393
91138107120171اسماءکمالیعکاسی خبریفارغ‌التحصیل1393
91138107230001غزالهابریشمی حسینیگرافیک گرایش گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107230004الههالهی برجگرافیک گرایش گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91138107230005حسینایجادیگرافیک گرایش گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107230006نجمهباقریگرافیک گرایش گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107230007مرتضیبخشیگرافیک گرایش گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107230008صفورابرخوردارگرافیک گرایش گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107230009الههپورحسنیگرافیک گرایش گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91138107230010مهشادجبرائیلیگرافیک گرایش گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107230011الهامحسن زادهگرافیک گرایش گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107230012آتناحسن زاده بقالگرافیک گرایش گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107230013علیحسن زاده قنادگرافیک گرایش گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107230014گلساحسین پورچهنوئیگرافیک گرایش گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107230016ساراحطیطگرافیک گرایش گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107230017نیلوفرحیرانیگرافیک گرایش گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107230018بی بی آنسهخدادادیگرافیک گرایش گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107230019شیرینخوشبینگرافیک گرایش گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107230020زینتذاکرمقدمگرافیک گرایش گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107230021رضاذوالفقاری نظامگرافیک گرایش گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107230022پریسارادمنشگرافیک گرایش گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107230025ادریسسلطان پورگرافیک گرایش گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107230026جلالسیرغانیگرافیک گرایش گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91138107230027مهرنوششادلومشهدیگرافیک گرایش گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107230029لیلیشریعت فرگرافیک گرایش گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107230031مجیدضابطگرافیک گرایش گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107230032فرزانهضیغمیگرافیک گرایش گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107230033مهنازطوسی خراسانگرافیک گرایش گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107230034محبوبهعاطفیگرافیک گرایش گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107230035نویدعرفانی حقانیگرافیک گرایش گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107230038محدثهعوامیگرافیک گرایش گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107230039معصومهقربانیانگرافیک گرایش گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107230040سانازقلی زاده داوریگرافیک گرایش گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107230042شهرزادکرمیگرافیک گرایش گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107230043مهشیدکلوپگرافیک گرایش گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107230044مسعودمرادیگرافیک گرایش گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107230046هدیمظلوم زادهگرافیک گرایش گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107230047آسیهمنتظریگرافیک گرایش گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107230048احمدمنصوری نژادگرافیک گرایش گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107230049بتولموسوی مقدمگرافیک گرایش گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107230050تکتممیرزابیگی ازغندیگرافیک گرایش گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91138107230051سیدسعیدنبویگرافیک گرایش گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107230052الهامهندیگرافیک گرایش گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91138107230053ندایزدی شاندیزگرافیک گرایش گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107270001امینبخشی زادهکاردانی حرفه ای روابط عمومی - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91138107270002الهامآخوندکاردانی حرفه ای گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107270004مهدیهجلیلیان کهنیکاردانی حرفه ای گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107270008فاطمهرحیم زادگانکاردانی حرفه ای گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107270009سیده عارفهرضوی پورکاردانی حرفه ای گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107270011مانداناصدیقی رادکاردانی حرفه ای گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107270015وجیههمحمدزادهکاردانی حرفه ای گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107270019نگینناصری پورطوسیکاردانی حرفه ای گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107270021الههآسیابیکاردانی حرفه ای روابط عمومی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107270022مهدیآذرکمان دختکاردانی حرفه ای روابط عمومی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107270024فاطمهایوزه نژادکاردانی حرفه ای روابط عمومی - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91138107270025جلالبقائیکاردانی حرفه ای روابط عمومی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107270026بی بی الههزهرائیکاردانی حرفه ای روابط عمومی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107270027صالحسبحانی نیاکاردانی حرفه ای روابط عمومی - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91138107270028محسنشکوهیکاردانی حرفه ای روابط عمومی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107270029مسعودصابری نسبکاردانی حرفه ای روابط عمومی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107270030عاطفهقدیمیکاردانی حرفه ای روابط عمومی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107270031هادیقرائیکاردانی حرفه ای روابط عمومی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107270032ثمانهمساحتی منظریکاردانی حرفه ای روابط عمومی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107270033نعمت الهابراهیمیکاردانی حرفه ای عکاسی - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91138107270034زهراامیر تاشکاردانی حرفه ای عکاسی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107270036حامدبازوبندیکاردانی حرفه ای عکاسی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107270038ریحانهجهانیکاردانی حرفه ای عکاسی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107270040شیماخزاعی مقدمکاردانی حرفه ای عکاسی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107270042زهرهرهنماء مایوانکاردانی حرفه ای عکاسی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107270044النازسعیدکاردانی حرفه ای عکاسی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107270045مهدیشریفیکاردانی حرفه ای عکاسی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107270047ساراطاهری ثانیکاردانی حرفه ای عکاسی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107270048ریحانهعبدالهیکاردانی حرفه ای عکاسی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107270049نغمهعیدی غفوریکاردانی حرفه ای عکاسی - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91138107270051فرنوشفضلی یزدکاردانی حرفه ای عکاسی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107270052مرتضیمرادپورکاردانی حرفه ای عکاسی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107270053عاطفهمعصوم شاهیکاردانی حرفه ای عکاسی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107270054بهارهواسعی زاده مقدم نوقابیکاردانی حرفه ای عکاسی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91138107270056علیرضامداح زادهکاردانی حرفه ای روابط عمومی - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91138107270057نگارصمیمیکاردانی حرفه ای عکاسی - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238105270008الههمحمدی زادکاردانی حرفه ای خبرنگاری - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238105270126فائزهشیدپیله ورکاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238105270162فاطمهلیودانی طرقبهکاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107270001مریمآرامکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107270003محدثهحسین زاده ناظریکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107270008نسیبهشجاعکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107270009آزادهطوسیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107270010فاطمهکاشفیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107270012فهیمهموُسسی جلال آبادیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107270014ندانوریکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107270015زهرهنیکدل نقابکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107270016عبدالرضاتوکلکاردانی حرفه ای روابط عمومی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107270017حسینطلوعیکاردانی حرفه ای روابط عمومی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107270018محمدرضاعطارباشیکاردانی حرفه ای روابط عمومی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107270019زهراعلوی نژادکاردانی حرفه ای روابط عمومی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107270020باقرعلی مددی خادرکاردانی حرفه ای روابط عمومی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107270021اعظمغفرانیکاردانی حرفه ای روابط عمومی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107270022مجتبیناصری مقدمکاردانی حرفه ای روابط عمومی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107270023حسیننجف زادهکاردانی حرفه ای روابط عمومی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107270024حسینوحیدی موحدکاردانی حرفه ای روابط عمومی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107270025سحربیاتکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107270027شقایقتحققی سرشوریکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107270028زهراجهانی یاشیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107270029محمدجوادحسن زادهکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107270030سعیدحسین زاده اجقانکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107270031مرضیه ساداتحیدری نسبکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107270032مجتبیخوش زبان زادهکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107270033علیرضارمضانیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107270034بابکزمانی لطف آبادکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107270036زهرازویچی ترککاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107270038بنفشهظریف چیان جاویدکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107270039محدثهعرفانیان ظروفیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107270041ملیحهگل سماغچهکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107270042فهیمهمحمد علی زادهکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107270043محبوبهمیرزائی برزشیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107270044یاسرعباسیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107270045صدیقههژبرکلالیکاردانی حرفه ای روابط عمومی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107270046زینبجاویداحمدآبادیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107270047نرگسرضازاده خراسانیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107270048مهدیپیرویکاردانی حرفه ای روابط عمومی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107270050مهلاحکم آبادیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107270051محبوبهرباط سرپوشیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107270052زهراروبندفروشکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107270053نسرینصغیره فریمانیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107270054مهردادلولوئیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107270061ملیناجهانیانکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107270063لیداماهیانکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107290001علیاصلاحی نصرآبادیکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-اجتماعی و فرهنگی - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107290002علی اصغراکبری کلاهی طوسیکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-اجتماعی و فرهنگی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107290003مرتضیامیراحمدیکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-اجتماعی و فرهنگی - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107290005زهرارنگ آمیز طوسیکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-اجتماعی و فرهنگی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107290006سیده مریمسعیدی امینکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-اجتماعی و فرهنگی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107290007حمیدهسلیمانی خیبریکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-اجتماعی و فرهنگی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107290008جوادطاری بخشکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-اجتماعی و فرهنگی - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107290009رسولظهوری کاخکیکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-اجتماعی و فرهنگی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107290010علیقنبرداریکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-اجتماعی و فرهنگی - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107290011معصومهکدخداکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-اجتماعی و فرهنگی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107290012حجتگلیانیکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-اجتماعی و فرهنگی - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107290013غلامرضالاچینیانکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-اجتماعی و فرهنگی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107290014سمیرامردانه آخ کاریزکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-اجتماعی و فرهنگی - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107290016حسینبیابانگردکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107290017مهدیپاکدلیانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107290018وجیههجاویدیانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه - پودمانیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1394
91238107290019سیدامیرحسینحائری عراقیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107290020سیدمهدیحسین زاده مقدمکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107290021محمدعلیحقانی مقصودیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107290022فاطمهخدیوی محمدآبادکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107290023حمیدرمضانی کاشانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107290025امینصادقی زادهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107290026حسینطحان زاده جویمندیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107290027هاشمغلامی فراگردکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107290028سمیهفولادیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107290030بی بی راحلهکورژدهءکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107290031محمدگلمکانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107290033رامینمحمودنژادکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107290034نسرینممی زاده اصلکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107290035حسنمنصوری صومعه بزرگکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107290036مرتضیموقرمقدمکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107290037فاطمهنجاتیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107290039مهدیتفکری منشکارشناسی حرفه ای عکاسی خبری - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107290041مهنازچمبرانیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبری - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107290042سانازحسن پورکارشناسی حرفه ای عکاسی خبری - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107290043نگارخزاعیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبری - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107290044صادقذباحکارشناسی حرفه ای عکاسی خبری - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107290045فریدهرضوانیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبری - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107290046مینارئوف یزدی نژادکارشناسی حرفه ای عکاسی خبری - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107290047محدثهزارعکارشناسی حرفه ای عکاسی خبری - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107290048اکبرسفری مقدمکارشناسی حرفه ای عکاسی خبری - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107290049حمیدرضاشدتیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبری - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107290050فرزانهشرفی مقدمکارشناسی حرفه ای عکاسی خبری - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107290051رامینصفاریکارشناسی حرفه ای عکاسی خبری - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107290052محمدحسینطاقیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبری - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107290053مصطفیعباسیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبری - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107290054آلاءفاطمیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبری - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107290055منیرهقاسمیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبری - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107290056سعیدگلیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبری - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107290057معصومهوثوقی تربتیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبری - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107290059حانیهایازده پورکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107290061لالهبهروزیان فردکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107290063سحرپور محمد روح افزاکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی - پودمانیفارغ‌التحصیل1395
91238107290064رؤیاتوکلی ثانیکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107290065فاطمهچمانچیکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107290066مژگانچیتگرکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107290070سیده فاطمهرضوی خوسفیکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107290071الهامسالاری لطف آبادیکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107290072منصورهشاهدی آبقهکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107290073نجمهشجاعکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107290074آرزوصادق نژادکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107290075مریمصدیقیکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107290076مارالصدیقی هشجینکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی - پودمانیفارغ‌التحصیل1395
91238107290078شیماقائمی کرمانیکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107290080سحرکشمیری نقابکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107290081زهراکوچه لقمانیکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107290084آرزومهربانکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107290085نازنیننجیمیکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107290086نرگسآئینکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107290087مرتضیبذرگرکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107290091احسانجعفری خورکارشناسی حرفه ای گرافیک-چاپ و بسته بندی - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107290094علی اکبرخمسه مینائیکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107290095محمدرضاشیخ علیشاهیکارشناسی حرفه ای گرافیک-چاپ و بسته بندی - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107290098مسعودکامیابی مسککارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107290099فائزهلشکری تخم مرزکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107290100سعیدمحمد پورکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107290103مرتضیهاتفی وجدنیکارشناسی حرفه ای گرافیک-چاپ و بسته بندی - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
91238107290104مهدیجعفرزاده جسمانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه - پودمانیفارغ‌التحصیل1393
91238107290107زکیهسنجریکارشناسی حرفه ای گرافیک-چاپ و بسته بندی - پودمانیفارغ‌التحصیل1394
92138105170013ارغوانوحدتیکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1394
92138107170001امیرابراهیم زادهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92138107170002سعیدهاحمدی کلیائیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92138107170003محموداحمدیان یزدیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92138107170006علیبرومندکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92138107170007علیرضابهدانیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92138107170008زهراپرنده رودیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92138107170009مریمپرنده رودیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92138107170010علیپناه پورشاندیزکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92138107170011محمدرضاپورشعبانکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92138107170012حسینتفکرکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92138107170013احسانجاویدیانکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92138107170014محمدچراغیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92138107170016محمد علیحکم آبادیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92138107170017مجیدحیدریکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92138107170018حسنرضائیانکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92138107170021حسینعمروانیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92138107170023امیرفنائیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92138107170025امیر عباسکوششکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92138107170029نسرینمجرائیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92138107170030حسنمحمدیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92138107170031شهراممحمودزاده وزیریکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92138107170033سید هادیمشتاقیانکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92138107170035سید هادیموسویکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92138107170036امیننایب زادهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92138107170037ایماننایب زادهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92138107170038مجیدنظری امیرآبادیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92138107170046ارسلانبخشندهکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1394
92138107170047اکرمبشیانیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1395
92138107170048بهنامتیموریکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1394
92138107170049زهراچوپانیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1394
92138107170051سلمانرضوانی پویاکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1394
92138107170052فاطمهرفیع زادهکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1394
92138107170053رضاسماقیچکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1394
92138107170056فاطمهعلی زاده عنبرانیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1394
92138107170058نجمهمحمدیانکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1394
92138107170059اکرمنوزری دوغائیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1394
92138107170060فاطمهنیازمند مقدمکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1394
92138107170061انسیههاشم زادهکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1394
92138107170063بهزادرجب زاده دقاقکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92138107170065کاوهفرخیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92138107170070محمد رضاخدادوستکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92138107170071سیده زهراکاظمی نسلکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1394
92138107170074مجتبینظام دوستکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92138107170075هادیآئینکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1394
92138107170076محمدرضاآریارادکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1395
92138107170078محسنباروط کوبکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1394
92138107170079رضابرغمدیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1394
92138107170080محسنبهرامی نائیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1394
92138107170081فاطمهتقدسی فرکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1394
92138107170082محمدرضاربانی با وجدانکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1394
92138107170083قاسمرمضانیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1394
92138107170084محمدجوادروشن دلکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1394
92138107170086یحییساختمانیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1394
92138107170087بهارهشادناییکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1394
92138107170088حسینضیائیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1394
92138107170089ابراهیمعقیلی کوهستانیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1394
92138107170090علیرضاعمیدیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1394
92138107170091مهدیغفارمنشکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1394
92138107170092فهیمهغلامیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1394
92138107170093مصطفیقلندریکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1394
92138107170094رضامشهدیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1394
92138107170095علیرضامنصوری صومعه بزرگکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1394
92138107170096بهروزپورشعبانکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92138107170097محمد رضاصافدل دلوئیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1393
92138107170098حمیدابراهیمیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92138107170099مریمباقریکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92138107170101سحرپورغلامکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92138107170104سجادتیموری اوغازکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92138107170106راضیهخرمیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1395
92138107170109امیرحسیندهقان مهرکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92138107170110مهسارجبیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92138107170111نویدرحیمیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92138107170112سحرستارالعیوبکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92138107170113محمدرضاسرگزیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92138107170114سمیهسروری استادکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92138107170116ابوالفضلصبوریکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92138107170117مریمصفائی تربتیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92138107170118آتناطالب کارگرکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92138107170119ملیحهعابدیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92138107170120نجمهفکری سوستانیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92138107170122شیواکمالی بانیانیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92138107170124داودمحمودیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92138107170125علیملائکه نیکوئیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92138107170126پریچهرمنوچهریکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92138107170129رسولنکوئیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92138107170130فائزههاتفیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92138107170133روح اللهمحمدی مفردکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1394
92138107170135فاطمهریخته گر مشهدکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92138107170136پرستومحمدی عادلکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92138107170137وحیدهپناهی شاندیزکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92138107170140هادیغلامی نورمحمدکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1394
92138107170141راضیهبابازادهکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92138107170142ملیحهنیشابوریانکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92138107170143جوادحاجی خلیلیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92138107170144اعظمفرخی رادکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92138107170148احمدحسنیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92138107170149زهراغلامیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92138107170151محمدحسیندهقان نیریکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1394
92138107170154سیده سارابرومند سیستانیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92138107170155نسترنبرهانیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92138107170156ناهیدپاک دامن عطائیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92138107170157فاطمهپرتویکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92138107170158سمانهخاوری چشمه ایوبکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92138107170160سحرخوشروکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92138107170164مریمصحتیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92138107170165هانیهعدالت خواهکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92138107170166فاطمهکرامتیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92138107190001محموداکرامیکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-اجتماعی و فرهنگیفارغ‌التحصیل1393
92138107190002هادیذالکیکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-اجتماعی و فرهنگیفارغ‌التحصیل1394
92138107190003مهدیرهباردارخراسانیکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-اجتماعی و فرهنگیفارغ‌التحصیل1394
92138107190005امیرفرخفرحمندکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-اجتماعی و فرهنگیفارغ‌التحصیل1394
92138107190006سیدمهدیحسین زاده مقدمکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1393
92138107190007مصطفیزرنگکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92138107190008هدایتشریفی فریزکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92138107190009زهراغفاری سردشتکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92138107190010سیدمرتضیهاشمیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92138107190012علیرضاابراهیم پورگله کلائیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1394
92138107190013عارفهاحمدیان یزدیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1394
92138107190015نجمهارژنگیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1394
92138107190016مصطفیبزرگمهرکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1394
92138107190019کبریخاکیانکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1394
92138107190020نرگسصادقکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1394
92138107190021بهنازعباسیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1394
92138107190022مهسافردوسی مشهدقلیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1394
92138107190023مریمقنبرزادهکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1394
92138107190024علیکاظمیانکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1394
92138107190026منیرهملائی کهنه فرودکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1394
92138107190027زهراموحدعلویکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1394
92138107190030زهرانوروزیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1394
92138107190032معصومهیاریکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1394
92138107190033شیماءعابدیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1394
92138107190034سیدوحیدموسویکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-اجتماعی و فرهنگیفارغ‌التحصیل1394
92138107190036مریممشهدی موسی آبادکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92138107190037افروزآریاشادکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1394
92138107190038مصطفیرحمانی ترشیزیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1394
92138107190039وحیدرحمتی جامی محمود آبادیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1394
92138107190040نغمهصادقی دلوئیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1394
92138107190043اکرمابراهیمی کریم آبادکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1394
92138107190045ابراهیمعادلی نسبکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-اجتماعی و فرهنگیفارغ‌التحصیل1394
92138107190046فاطمهعادلی نسبکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-اجتماعی و فرهنگیفارغ‌التحصیل1394
92138107190047سعیدعرب زاده نژادیکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-اجتماعی و فرهنگیفارغ‌التحصیل1394
92138107190048شبنمکرمیکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-اجتماعی و فرهنگیفارغ‌التحصیل1393
92138107190049احسانصافدل دلوئیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92138107190050جمالآذرسرشتکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92138107190052نداالهقلی زادهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92138107190053محمدمسعودباغفرکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92138107190055علیرضارضوی کیاکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92138107190056مریمپرویانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92138107190058الهامتیموری پرندکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92138107190061محمدتقیجوادیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92138107190062علیحاتمی خوشمردانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92138107190063محمدرضاحاجی علیان حقیقیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92138107190064سیدمهدیحسینیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92138107190065رضاحق بیانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92138107190066علیخاتونی خادرکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92138107190067اکرمخیبریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1393
92138107190068عزتذبیحی خواجه روشنائیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92138107190069الهامروشندل حقوردیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92138107190071سکینهزحمتکشکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92138107190072مهدیزرافشانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92138107190073روح الهسبحانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92138107190074محمدمهدیشادکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92138107190075محمدصفدری شادالوکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92138107190076سمانهصفرزادهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92138107190077حمیدصفری بیدختیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92138107190078رضاصیادملکیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92138107190079فرشتهظریفیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92138107190081هادیغلامی جنت آبادیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92138107190082صفورافتاحیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92138107190083مرتضیفلاح کوشکیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92138107190084سیدناصرفیضیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92138107190085مجیدقلی زاده فتح آبادکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92138107190086مهدیمحمدی مفردکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92138107190088حسننظرزاده عمارتکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92138107190089سمیهوکیلی فرزقیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92138107190093فاطمهزردادیکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1394
92138107190094نرگسقرائیکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1394
92138107190095ماندانامحسن زاده هدشکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1394
92138107190097الههاحتشامیکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1394
92138107190098انیسهاسعدی یساقیکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1394
92138107190099مرضیهاسمعیلیکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1394
92138107190102رضاپرکاملکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1394
92138107190103زهراتاج بخشکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1394
92138107190104فرزانهجاویدی فردکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1394
92138107190105مریمخواجهکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1394
92138107190108مریمرستمیان تودرباریکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1394
92138107190109فاطمهرضائی حقیقتکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1394
92138107190111عطیهشجری ایزدیکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1394
92138107190112بهارهعاشوریکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1394
92138107190113فاطمهعباس پور زرمهریکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1394
92138107190114لادنعنایت الهیکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1394
92138107190117زهرامشکوةرضویکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1394
92138107190120سعیدبلوچیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92138107190121رحیمغلامیان کلاتکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1394
92138107190124زهراغیائیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92138107190125لیلیپورعلیکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1394
92138107190130مهدیپورهدایت راوریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92138107190132عاطفهارجمندصدرکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92138107190133سیدمحمدرضاحسینیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92138107190134عباسامینی رادکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92138107190135حسنپورقلیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92138107190136احمددانشکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92138107190139محمدرضاتیرانیکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1394
92138107190140سمیراذراتکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1394
92138107190143امینهکریمی زهانکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1394
92138107190145معصومهبابائی مقدمکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-اجتماعی و فرهنگیفارغ‌التحصیل1394
92138107190146رضاپاشانجاتیکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-اجتماعی و فرهنگیفارغ‌التحصیل1393
92138107190147محمدپرویزیکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-اجتماعی و فرهنگیفارغ‌التحصیل1393
92138107190148عباسضیائی مطلقکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-اجتماعی و فرهنگیفارغ‌التحصیل1394
92138107190149اسدالهطالبیکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-اجتماعی و فرهنگیفارغ‌التحصیل1393
92138107190150محمودگردمردی جعفرآبادکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-اجتماعی و فرهنگیفارغ‌التحصیل1393
92138107190151جعفراصغری فراجردکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-اجتماعی و فرهنگیفارغ‌التحصیل1394
92138107190152عظیمکریمی جوشقانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92138107190155محمدادیبیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1394
92138107190156مجیدادیبیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1394
92138107190157سمانهوزیری تبارکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1394
92138107190158محمدهادیضیائی شاهرودیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92138107190160پوریااکبرزاده اسلامیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92238040190219الههصباغیکارشناسی حرفه ای گرافیک-پوستر و نشانهفارغ‌التحصیل1394
92238105170019زهرازارع یزدیکاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمیفارغ‌التحصیل1395
92238105170020محمودسلیمانیکاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمیفارغ‌التحصیل1394
92238105170021راحلهسراجانکاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمیفارغ‌التحصیل1394
92238105190001هادیافشار سعد آبادکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-سیاسیفارغ‌التحصیل1394
92238105190007ابوالفضلزنگوئیکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-سیاسیفارغ‌التحصیل1396
92238107170001سیداحسانحسینیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92238107170002مسعودخسرویکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92238107170003محمدرضاعرفانیان تیزهوشکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92238107170005علینبی زادهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92238107170006حانیهخالقی زادهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92238107170008محمودمکارمیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1395
92238107170009مجیداسدالهیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92238107170010حسناسدزادهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92238107170011سیدعلیانواریکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92238107170012حسنبادپیماکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92238107170013محمدکاظمباقریانکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92238107170014امیدبهرامی نائیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92238107170015امیرحسینجعفرزاده جسمانیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92238107170016کاظمجواهری زیارتکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92238107170017حسنحاجی نیاکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92238107170018مجتبیحاصل طلب دوست آبادکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92238107170019مصطفیحاصل طلب دوست آبادکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92238107170020سیدمحمدحسینیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92238107170021سیدمسعودحسینی خلیل آبادکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92238107170022فائزهخیابانیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92238107170024مرضیهدلاوری کاریزیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92238107170025محمدرضارخش ماهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92238107170026مجتبیرضائیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92238107170027محسنسبحانیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92238107170029محمدجوادسعیدیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92238107170030مجیدسلامیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92238107170031احمدسلطانیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92238107170032علی اصغرشوریدهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92238107170033مرتضیشیواکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92238107170034هدیهصادقی زادهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92238107170037مهتابعشقیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92238107170039عیسیعنابستانیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92238107170040علیرضاکدخدای بلقورکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92238107170041ابراهیمکفشدار طوسیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92238107170042فرشادثابت کیاکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
92238107170043تقیمنفردکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92238107170045سیدکاظمموسوی پناه خورکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92238107170046سمیهمولائی چشمه کلککاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92238107170047مصطفیمهنانیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92238107170048حسننجاتکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92238107170049ابوالفضلنظریانکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92238107170050علیرضانیازیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
92238107170051فاطمهابراهیمیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92238107170052سیده ساراابوترابیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1395
92238107170054امیرحسیناربابکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92238107170056یگانهبزغانیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92238107170057امینپوروحدتیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92238107170058سیده مهتابتقویکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92238107170059فرنازخوشدلکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92238107170060محبوبهرضائیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92238107170061نداساداترضویکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92238107170062مهدیزنگنه بایگیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92238107170063سیده ملیکاسیدبقائیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92238107170065بهرامصدیق زادهکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92238107170066نفیسهصفائی رادکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92238107170067لادنعسکری سیرچیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92238107170068مجتبیعلی آبادیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92238107170069سیدهاشمفتاحیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92238107170070مهتابقلیزادهکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1395
92238107170071سیده النازکریمیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1395
92238107170072لیلالطفی قاسمیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92238107170073نادیامؤذن نائینیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92238107170074وحیدناصحکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92238107170075معصومهوزیری رحیمیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92238107170078هانیهابدالی تکلوکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1394
92238107170080زینتاصغری فراجردکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1394
92238107170082هستیباغبانیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1395
92238107170084میناحسین پورکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1394
92238107170085سحرخسرویکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1394
92238107170086عزتخورشیدکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1394
92238107170087مهساخویشاونگیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1394
92238107170088حکیمهداوطلب اولکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1394
92238107170093نرگسشهبازی بیدختیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1394
92238107170095فرشتهظفرمندکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1394
92238107170096زینبعطائیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1394
92238107170099ام البنین الساداتمهدی زادهکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1394
92238107170101رضاصادقکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92238107170104علیتفکری منشکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
92238107170106مصطفیبهشتیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1395
92238107170109ناهیدخباز خیرآبادکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1394
92238107170110منارمضانی قلعه نوئیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1395
92238107170111زهراروز خوشکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1394
92238107170112عاطفهزبردستکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1394
92238107170113رشاطاهریکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1394
92238107170115ساراعلیزاده کاخککاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1394
92238107170116صالحهمیرزابیگیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1395
92238107170117یگانهحسینیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92238107170118زهراعباس زاده جاغرقکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1394
92238107170120داودمنفردکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92238107170121علیرضامرتضائیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1394
92238107170123معصومهحسین زادهکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1394
92238107190001ابوالحسنایزدیکارشناسی حرفه ای مدیریت امور چاپفارغ‌التحصیل1394
92238107190002ایوببراتیکارشناسی حرفه ای مدیریت امور چاپفارغ‌التحصیل1394
92238107190003منصورهبقائیکارشناسی حرفه ای مدیریت امور چاپفارغ‌التحصیل1394
92238107190006جوادخلیلی تربقانکارشناسی حرفه ای مدیریت امور چاپفارغ‌التحصیل1394
92238107190007علیدادمحمدیکارشناسی حرفه ای مدیریت امور چاپفارغ‌التحصیل1394
92238107190008علیرازقیکارشناسی حرفه ای مدیریت امور چاپفارغ‌التحصیل1394
92238107190009طاهرهصالحی شیرازیکارشناسی حرفه ای مدیریت امور چاپفارغ‌التحصیل1394
92238107190010علیرضاغلامیکارشناسی حرفه ای مدیریت امور چاپفارغ‌التحصیل1394
92238107190011سیدمصطفیمیرتسلیمکارشناسی حرفه ای مدیریت امور چاپفارغ‌التحصیل1394
92238107190012علیهادیکارشناسی حرفه ای مدیریت امور چاپفارغ‌التحصیل1394
92238107190013غلامرضاتدینی رادکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190014مهدیهقاسم پورکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190015مصطفیبهمن آبادیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190016شیواحبیبی مرندکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190019مصطفیظریف نادریانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190020محمدجوادعلی پور رشخوارکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190021رحیمعلیزادهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190022زهراقائم مقامی تبریزیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190023ملیحهلطفیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190024خدیجهبرغمدیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190025حساممرام یزدیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190026ریحانهنیک بختکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190027الهامیعقوبی علی آبادیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190028معصومهاسدزادهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92238107190029سینااصغرزاده شبستریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92238107190031مجیدتدینی فرکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92238107190032حسینزمزمی شاندیزکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92238107190033نرگسسرپرستکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92238107190034محمدجوادسیاح نژادکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92238107190036علیرضاصنعتی رودیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92238107190037ریحانهطباطبائی یزدیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92238107190038مصطفیطلازادهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
92238107190039علیرضاعوض زادهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92238107190040سینافیروزیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92238107190042حسینمشرقیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92238107190043منصورهمعین فرکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92238107190044مهسامنزل ساز کرمانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92238107190046سونیاپارسای زیارتکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1394
92238107190047سیده زهراتقوی شاندیزکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1394
92238107190048علیتیموریکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1394
92238107190049محمدحسین زادهکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1394
92238107190050بنت الهدیصفریکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1394
92238107190051زهراطالبیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1395
92238107190052صدیقهعمادی بورنگکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1395
92238107190054فریبامحبیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1394
92238107190056مهدیآریانیکارشناسی حرفه ای گرافیک-پوستر و نشانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190057پریااغفارنسلیونکارشناسی حرفه ای گرافیک-پوستر و نشانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190058زینببتوختکارشناسی حرفه ای گرافیک-پوستر و نشانهفارغ‌التحصیل1395
92238107190059جلیلخوشحالکارشناسی حرفه ای گرافیک-پوستر و نشانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190060حمیددبودیکارشناسی حرفه ای گرافیک-پوستر و نشانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190062زینبمرجانیکارشناسی حرفه ای گرافیک-پوستر و نشانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190063راهلهنویکارشناسی حرفه ای گرافیک-پوستر و نشانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190064مریمخجیرکارشناسی حرفه ای گرافیک-پوستر و نشانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190068مهلاانصاری بیناباجکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1394
92238107190069فریدهتیموریکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1394
92238107190070مهرانگیزحاجی نیاءکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1394
92238107190071عارفهحق گشائیکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1394
92238107190072اکرم ساداتغزل باشکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1394
92238107190073نیلوفرنامجوکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1394
92238107190075عسلنظریانکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1394
92238107190077مهدیبراتیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190079مصطفیقربان زادهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190080یاسمنافشارکارشناسی حرفه ای گرافیک-پوستر و نشانهفارغ‌التحصیل1395
92238107190081عبدالرضابرهانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1393
92238107190082هادیناصری فرکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1393
92238107190083سیدعلیامامی تفتیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
92238107190085علیرضافیروزیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92238107190086سانازخبیرکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1394
92238107190087شهرزادشهرکیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1394
92238107190088مهدیعقیقیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1394
92238107190089آتناامیدوار تهرانیکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1394
92238107190090جلیلحقانی پورکارشناسی حرفه ای گرافیک-پوستر و نشانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190091امیرشمس الدین احمدیکارشناسی حرفه ای گرافیک-پوستر و نشانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190092سیمینشیری زاده مقدمکارشناسی حرفه ای گرافیک-پوستر و نشانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190093فرشتهقدرت پناهکارشناسی حرفه ای گرافیک-پوستر و نشانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190094رقیهمرجانیکارشناسی حرفه ای گرافیک-پوستر و نشانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190095معصومهمیرزاکارشناسی حرفه ای گرافیک-پوستر و نشانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190097سکینهآذریکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1394
92238107190098سعیدهاکبرزاده اسلامیکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1394
92238107190100تکتمامیدوارکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1395
92238107190101وحیدبیاتکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1394
92238107190102ملیحهدبوری فریمانیکارشناسی حرفه ای گرافیک-پوستر و نشانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190103سعیدتیرگانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190104خدیجهناروئی رسول خانیکارشناسی حرفه ای گرافیک-پوستر و نشانهفارغ‌التحصیل1395
92238107190105مسعودرباط جزیکارشناسی حرفه ای مدیریت امور چاپفارغ‌التحصیل1394
92238107190106رضارحیمی نژادکارشناسی حرفه ای مدیریت امور چاپفارغ‌التحصیل1394
92238107190107مهدیشربتیکارشناسی حرفه ای مدیریت امور چاپفــــــــــــــارغ‌التحصیل1394
92238107190108بهارهغزنویکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1394
92238107190109مرتضیسعادت کیاکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190110زینبعربکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190111جوادغلامرضائیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190112محمدمهدیقانعی زارعکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190113امیراسکوئی نیاکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92238107190114آتوساکاظمیکارشناسی حرفه ای گرافیک-پوستر و نشانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190116اعظممیرشکارکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1394
92238107190117محمدرضااشرفی زادهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190119رضاجلالی جوانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190120امیرحیدرنژادکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190121محمدصادقخارابافکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190122حسینخوش اندام گزل آبادکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190123عباسرجبیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190124مجیدشفیعیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190125احمدفلاح خلیل آبادکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190126سمیراپرنیان نژادکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92238107190127مهدیطبسیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92238107190128مصطفیطیبیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190131حمیدرضامحمدخانی باجگیرانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190132سیدهادیساداتی خادرکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190133الهامطحان زادهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190134محمدجوادجامی قشرباطیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92238107190135زهراقربان پور یامیکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1394
92238107190137روح اللهوفائی مشهدیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190138مصطفیدلیریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190140نویداروجیکارشناسی حرفه ای گرافیک-پوستر و نشانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190141هانیهجباریکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1394
92238107190142مریمشیرینکارشناسی حرفه ای گرافیک-پوستر و نشانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190143امیدصفرخانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
92238107190144صدیقهفدائی مقدمکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190145پروینقربانی خاکسترکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190146فرنازواسعیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190147محبوبهحیدریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92238107190148سعیدصالحیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92238107190149یحییقابلکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92238107190150مریممهریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92238107190153سیدمحمدرضاخسروی معزیانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190154غلامرضاغلامرضائیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190155زهرارضاقلیان نوغانیکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1394
92238107190157حسینمحسنی زادهکارشناسی حرفه ای گرافیک-پوستر و نشانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190158زینبشکیبائی نیاکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1394
92238107190159هادینیازی خاتون آبادکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190160مجیدیزدانی سرشتکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190161تقیحسینیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92238107190162محمودرضابازوبندیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190163نیلوفرکاظمی مهرجردیکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1394
92238107190220سیدجلیلموسویکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92238107190221سارادختسرنوبهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190222سیدمحمدموسویکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92238107190223فائزهاحمدیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190224ابوالفضلرمضانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190226زهرامسافر شالکوهیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1394
92238107190227الهامتفقدی عباسیانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
92238107190228بی بی منصورهضیاء هاشمی نژادکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1394
93138105170047صادقحاتمیکاردانی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1395
93138105170050فاطمهرکابیکاردانی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1395
93138105170053باراناعلی حسینیکاردانی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1395
93138105170065ناهیدفرزینکاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمیفارغ‌التحصیل1395
93138105170068سانازکوره پز جوانکاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمیفارغ‌التحصیل1395
93138105170084نرگسسرائیکاردانی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1395
93138105170090علیسبک خیزکاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمیفارغ‌التحصیل1395
93138105170092نجمهفرزینکاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمیفارغ‌التحصیل1395
93138105170096بابکعابدین پور معبودکاردانی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1395
93138105170098فاطمهنقیبی منشکاردانی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1395
93138105170100سیدسلطانعلیحسینیکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1394
93138107170001آتناحیدریکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1394
93138107170002مجتبیتفکرکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1395
93138107170003حسینحریمیکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1395
93138107170004مرتضیخفتان پناهکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1394
93138107170005رضاخفتان پناهکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1394
93138107170006مجتبیخوشیان شاندیزکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1394
93138107170008محمدذوقی شوکت آبادکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1394
93138107170011مژگانعرفانیان مهرکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1394
93138107170014سعیدکرمی رباطیکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1394
93138107170016سعیدوجدانی سلمانیکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1394
93214019170040وحیدفرجیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
93214019170107حسنعلی زادهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
93238047170095پانته آپاک باطنکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1395
93238105170003سماءتحرزیکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1396
93238105170008محمدجوادکریمیکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1395
93238105170009جوادمحمدیانکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1395
93238105170019سانازنبیکاردانی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1395
93238105170021مریماحمدی ابراهیم آبادیکاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمیفارغ‌التحصیل1396
93238105170025مریمتوکلی فهندریکاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمیفارغ‌التحصیل1395
93238105170027موناساداتحمیدیکاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمیفارغ‌التحصیل1395
93238105170029مریمزارعی جنیدآبادکاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمیفارغ‌التحصیل1395
93238105170032زهراغفاریان قناتیکاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمیفارغ‌التحصیل1395
93238105170035کیانامیرشاهیکاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمیفارغ‌التحصیل1396
93238105170036اسماءناظریکاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمیفارغ‌التحصیل1395
93238105170037نسرینندیمیکاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمیفارغ‌التحصیل1396
93238105170040یونسقربانی فردکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1396
93238105170118معصومهفروغکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1395
93238105190107سیدجلالمظلوم ترشیزیکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-سیاسی و اقتصادیفارغ‌التحصیل1395
93238105190117علیروغنگران خیابانیکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-سیاسی و اقتصادیفارغ‌التحصیل1395
93238105190118جمال الدینسجادیکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-سیاسی و اقتصادیفارغ‌التحصیل1395
93238105190119اکرمشیردلکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-سیاسی و اقتصادیفارغ‌التحصیل1395
93238105190120سمانهصادقی زادهکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-سیاسی و اقتصادیفارغ‌التحصیل1396
93238105190121محمدفاضلکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-سیاسی و اقتصادیفارغ‌التحصیل1395
93238105190122راحلهمریمیکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-سیاسی و اقتصادیفارغ‌التحصیل1395
93238105190126حسینحق جو قلندریکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-سیاسیفارغ‌التحصیل1395
93238105190135جوادجلیلی قزلجهکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-سیاسی و اقتصادیفارغ‌التحصیل1396
93238105190138هانیهفیاض کاردهکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-سیاسی و اقتصادیفارغ‌التحصیل1395
93238105190141محمدحمیدیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
93238107170001فریدآخوندی مهرجردیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
93238107170002یاسینحقیقی خیرآبادیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
93238107170003مسعودشهرآبادیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
93238107170004امیرحسینمصریکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
93238107170005ملیحهآخوندیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
93238107170006مریمبخشیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
93238107170007پوریاتقی زاده رضائیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
93238107170008امیدخوشدلکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
93238107170011تقیآذرگهرکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
93238107170012مصطفیابراهیم زادهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
93238107170013احمداژدریکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
93238107170014ماشاالهاسحاقیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
93238107170015بهجتاللهیاریکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
93238107170016مهدیباقریکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
93238107170017محمدبرنده بی قوتکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
93238107170019سیدحسنتقی نژادکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
93238107170020هادیجلالیان یزدنژادکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
93238107170021رضاحیدریکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
93238107170022علیدستیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
93238107170023فرزانهزابلی نژادکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
93238107170025بشیرسپاهیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
93238107170026ولی الهسلطانیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
93238107170028مطهرهشایانکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
93238107170029محسنشریفیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
93238107170031احمدطالب زادهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
93238107170032سیداحسانعابدیانکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
93238107170033حسینعابدین زادهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
93238107170034ایمانعبداللهی شاه بندهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
93238107170036سمیهفرخندهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
93238107170037جوادقائمیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
93238107170038طیبهقربانی مهاجرکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
93238107170039علیکاظمی عباس آبادیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
93238107170040رضاکیهانی نژادکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
93238107170041رضامحمدیانکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
93238107170042محمدمدبری پارساکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
93238107170043منیرهمهدی زادهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
93238107170044مرضیهمیرزائیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
93238107170046سیدمحمدرضاهاشمی ازغندیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
93238107170047همتاآئینه چیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1395
93238107170048فاطمهآتشیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1395
93238107170049سیده نصیبهاعرابی مقدمکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1395
93238107170052بهنازتاجداریکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1395
93238107170054تکتمرحیم زاده زابلیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1395
93238107170055نرگسستوده سرخ آبادیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1395
93238107170056مهناعبداله پوردهشالکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1395
93238107170057مهدیغلامپورکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1395
93238107170058ناهیدقلی زادهکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1395
93238107170059غزلکاظم نیا ارومیهکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1395
93238107170060مناگرمکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1395
93238107170061طیبهمدیربرزل آبادکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1395
93238107170062راهلهنظافتی مقدمکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1396
93238107170063مهدییوسفیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1395
93238107170066سیده مرضیهسعیدی امینکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1395
93238107170114ساراشفق سعدآبادیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
93238107170115حسینآسمانیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
93238107170117زکیهتبریزیانکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
93238107170118حامدروف ضیائیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
93238107170119محسنصمدزاده بیلندیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
93238107170120مائدهبافتی محمدآبادیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1396
93238107170122حسنخدادادیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94114019190121مصطفیفاطمیان خبوشانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107170001حسناحمدی فردکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94138107170002کامرانجعفری آنیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94138107170003مهدیصبوری نیککاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94138107170004ستارهمقدم حسینیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94138107170005سرورهادیان یزدیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94138107170007ایمانپائینیکاردانی حرفه ای چاپ و نشرفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107170008رضاشکرطلبکاردانی حرفه ای چاپ و نشرفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107170009لیلاآتش پوشکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94138107170010مجیداحسانی نیککاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94138107170011علیرضااسفندیاریکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94138107170012فاطمهافشارکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94138107170013حسینافصحیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94138107170014حمیدامیریکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94138107170015علیایمانی دلوئیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94138107170016علی اکبرتاجی رحیم بیگیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94138107170018سیدسلمانخیری مهاجرکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94138107170019علیدرویشیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94138107170020محمدرجبیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94138107170021محمدحسنساقیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94138107170022جعفرسوداگریکاردانی حرفه ای روابط عمومیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107170023داودشعبانی خواجه هاکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94138107170024نرگسطاهری باغبادرانیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94138107170025مهدیطهماسبیان قهفرخیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94138107170026امیدغلامی بیرقدارکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94138107170027سجادفیاضیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107170028مصطفیمجنونزاده محمدآبادکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94138107170030ابوالفضلمهرانی زادهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94138107170031سمیهناصحیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94138107170032جوادنجف زادهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94138107170033علیهامونیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94138107170035ریحانهابراهیمیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1396
94138107170036صفااحمدزادهکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1396
94138107170037مریمایزدیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1396
94138107170038سحربرقعیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107170040زهراپیروثابتکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1396
94138107170041مهدیهتوفیقیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1396
94138107170043بهدادرحیمیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1395
94138107170046سحرسلطانیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107170047مائدهضیافتی مستفیضکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
94138107170049ملیحهعابدینیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1395
94138107170052اعظممحمدیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1395
94138107170054فاطمهمرجانیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107170055شریفهمروجیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1395
94138107170056زهرایگانهکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1396
94138107170057محمدابراهیمآخوندانکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94138107170058سلمانعباسیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94138107170059یلداقوی پیکرکاردانی حرفه ای روابط عمومیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107170060مهدیجهانگیری فیض آبادیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1395
94138107170061ساراعرفانیان پیروی مهاجر اردبیلیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1396
94138107170063جمالجهان دیدهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94138107170064اسماعیلعیدی سفتوککاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94138107170065مناجواهریکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1396
94138107170066فاطمهدهقانکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1395
94138107170070صادقجمالیکاردانی حرفه ای چاپ و نشرفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107170071محمودقاسمیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107170072محمدصادقماروسیکاردانی حرفه ای چاپ و نشرفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107170073محمدحسینمقدمکاردانی حرفه ای چاپ و نشرفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107170075امیدامیریکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94138107170076منصورهجهان گردی امیریانکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94138107170077ناصرحسینی قره چماغیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94138107170080حسینضیائی رحیمیانکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94138107170081زهراغفوریانکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94138107170082محسنمتولی اشکذریکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94138107170083محمدملکیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94138107170086بهزادنیازیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94138107170087عاطفهدوبرادرانکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1396
94138107170088حسناسمعیل خانیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94138107170089سیدمصطفیمهدویکاردانی حرفه ای چاپ و نشرفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107170090مجتبیقزلباشکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94138107170091مهدیمیرشاه ولایکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94138107170092ساراابراهیمیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107170096علی اصغرنژادنجفکاردانی حرفه ای روابط عمومیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107170097سعیدهسیف امقانیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94138107170100روح الهنجاتی صالح خانیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94138107170101زهرادوستیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1396
94138107170102سیده ویداعباسیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1396
94138107170103فاطمهغیاثیان طیبکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1396
94138107170104تکتمبهاردوستکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94138107170105محمدچمنی هرویکاردانی حرفه ای چاپ و نشرفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107170106سیدمحمدحسینیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94138107170107فهیمهعلائیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94138107170108علیقلی زاده فتح آبادکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94138107170110زهراابراهیمیان سعدآبادکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1396
94138107170111عطیهدهقانکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1396
94138107170113مرتضیشیبانیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107170114زینبصابری مقدم طهرانیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1396
94138107170116کوثرعباسیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
94138107170117عسلعطارمقدمکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1395
94138107170118زهرافاتحکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
94138107170119فرحنازکرمانیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107170120ستیاکول آبادیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1396
94138107170121زهرهلاری طرقیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1396
94138107170122محبوبهمالکی فرکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
94138107170123مهدامودیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1396
94138107170124مهدیشهرآبادیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94138107170125مهرانخمسه مینائیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94138107170126طیبهرسولیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107170127زهراعلیزادهکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107190001بهراددادرسکارشناسی حرفه ای مدیریت امور چاپفارغ‌التحصیل1396
94138107190003عقیلرحمانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190004سعیدآذرمهریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190005حمیدرضااسلامیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190006جوادالیاسیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107190007جلالبقائیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190008امیرحشمتیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190009محمدصادقشرفی مقدمکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190011النازغلامیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190012راضیهغلامیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190013هادیمجیدی یزدیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190014مجیدمعصومکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190015مجیدهنرورقدیریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190016حامدناصریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190017فرخندهاحمدزادهکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1396
94138107190019سمیرابهرادکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107190020زهرازویچی ترککارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1396
94138107190021نادیاشریف نژادکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107190022مرتضیفهیمیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1396
94138107190024فریبابهارلوکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1396
94138107190025طیبهپارسیکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107190027سعیدایمانی رادکارشناسی حرفه ای مدیریت امور چاپفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107190028محمدرضامحمودیکارشناسی حرفه ای مدیریت امور چاپفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107190029محمدرضامیرزائیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190030احسان اللهافرازکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190031مهدیرجب پورصنعتیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190032تکتمصابری مقدم تهرانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190033سمانهضیافتی حمام دارکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190034حمیدهعباسی گیوشادکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190035مجیدفتحی خادرکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190036اعظممغنیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190037علیحاجی زاده حشمت آبادکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190038سعیدفیاضیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190039سعیدحسین زاده اجقانکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1396
94138107190040سارادشتستانیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107190041زهرارفاهیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1396
94138107190042بنفشهظریف چیان جاویدکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1396
94138107190044غزالهغنویکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1396
94138107190045فرنوشفضلی یزدکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107190047علیرضاملتیکارشناسی حرفه ای مدیریت امور چاپفارغ‌التحصیل1396
94138107190048علیرضاظهیریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190049ابوالفضلسالاریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190050امیرحسینکوثری فردکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190051محمدرضاکویرهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190052محمدحسینگوهری فرکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190053امیرنجاری شاندیزکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190055محسننیکخوکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190056محمدحسینوکیلیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
94138107190057علیاخباریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190058جمال الدیناخوان مهدویکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190059پریسارضانیاءکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190060سیماسبزوارتیموریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190061علیصفرزادهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190062محمدعلیعباسی گیوشادکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190063محمدرضاعرفانیان تیزهوشکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190064زهرافلاحیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190065مسعودقرائیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190066عباسقربانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190067محمدلوائی مشهدیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190070سمانهعبدالهیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107190071مهدیهغفوریان نصرتیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107190073علیرضاباغانیکارشناسی حرفه ای مدیریت امور چاپفارغ‌التحصیل1396
94138107190074حسنحسین زاده نقندرکارشناسی حرفه ای مدیریت امور چاپفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107190075علیآتونکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190076مجیداعلمی ابردهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190077سیدعلیامیری هاشمیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190078سیده نجمهامینیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190079محسنبنی علیانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190080سیدمحمدعلیحسینیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107190081سیماراهدارکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190082مهدیشریف زاده نقش بندکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190083رضاظفربنائیانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190084کاظمنجفی نیاکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190085مریمامیربیککارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190086محمدثمنی مقدمکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190087فریدونجوانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190088هادیخادم قاسم آبادکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190089اعظمغفرانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190090امیرغلامیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190091علیرضاکرمانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190092حسینوحیدی موحدکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190094مهسااکبرپورنوغانیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1396
94138107190095نهالرضی مطلقکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1396
94138107190098سعیدمهراب قوچانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190099نجمهصداقت سلطان آبادیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190100فاطمهخالقیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1396
94138107190101علیرضانوروزیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190104کاظمرزم آرا احمدآبادیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190105محمدرضاشاه مرادزادهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190106امیدتسلیمکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190107زهرهرنگ آمیزطوسیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190108محمدجوادروشن دلکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190109کاوهفرخیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107190110مجیداسدالهیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190111محمددامادی کهنه دهیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190113علیرضاعمیدیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190114رضامشهدیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190115علینبی زادهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190116حمیدابراهیمیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107190117مجیدافتخاریکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1396
94138107190118فاطمهپرتویکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107190119محمدرضاسرگزیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107190120آتناطالب کارگرکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1397
94138107190122سیدعلیمیریکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1396
94138107190123هدیهصادقی زادهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1395
94138107190124سیدعلیانواریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190125محسنسبحانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190126نسرینمجرائیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190127صدیقههژبرکلالیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190128حسنحاجی نیاکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190129محمدرضاربانی باوجدانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190130وحیدعندلیبیانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190131مصطفیمهنانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190132حسننجاتکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190133مجیدنظری امیرآبادیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190134سیدعبدالمجیدهاشمی علیاکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190135حسینضیائیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190138وحیدسرگلزائی اولکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1396
94138107190140مصطفیعباسیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190141ساراافتخاری مقدمکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1395
94138107190142مریمآرامکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107190143باقرعلی مددی خادرکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190144معصومهشعبان زادهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190145نرگسرضازاده خراسانیکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1395
94138107190146سیدحسنحسینیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190147حمیدرباط جزیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190148سامانسارخانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190149محمدرضاسنجرانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190150سیدمجیداعتباریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190152محدثهحسین زاده ناظریکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1396
94138107190154زهراپرنده رودیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190155قاسمرمضانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190156مجیدسلامیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190157حسنمحمدیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190158مجتبینظام دوستکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190159زهراآخرتیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190160سیده سارابرومندسیستانیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107190161مریمعصمتیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190162حمیدرضانیکنامی باجگیرانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190164علیمحمدیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190165مریمپرنده رودیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190166مهسارجبیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1396
94138107190167محدثهایرانی خواهکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107190168فریباحجازیکارشناسی حرفه ای مدیریت امور چاپفارغ‌التحصیل1396
94138107190169فائزهشکورقرقوزارکارشناسی حرفه ای مدیریت امور چاپفارغ‌التحصیل1396
94138107190171سعیدهاحمدی کلیائیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190172حسینتفکرکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
94138107190174مهدیسرائیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190175امیرابراهیم زادهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190176محمدکاظمباقریانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190177مجیدحیدریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190178فائزهخیابانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190179محمدجوادسعیدیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190180امینشاهیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190181مرتضیشیواکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190182مصطفیقلندریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190183جوادمردانشاهیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190185جوادنبی زادهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
94138107190187راضیهبابازادهکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107190188احمدحسنیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1396
94138107190190فرزانهلطفی سرشتکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1396
94138107190192ملیحهنیشابوریانکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1396
94138107190193لیداماهیانکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107190194مهدیعبداله زادهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190195محمدرضااسمان درهکارشناسی حرفه ای مدیریت امور چاپفارغ‌التحصیل1395
94138107190196محمدحسیندهقان نیریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190197سیدکاظمموسوی پناه خورکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190199یگانهحسینیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190200کاظمجواهری زیارتکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190201یحییساختمانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
94138107190202ابراهیمکفشدارطوسیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190203احسانپدیدارکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190204علیپناه پورشاندیزکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190208داودمنفردکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190209حسیننجف زادهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190210مریمباقریکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107190211زهرهرهنماءمایوانکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1396
94138107190213هانیهعدالت خواهکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1396
94138107190214نغمهعیدی غفوریکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1396
94138107190215مهردادلولوئیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1396
94138107190216داودمحمودیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107190217مریمقاسمی ترک آبادکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107190218احمدسلطانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190219محمدچراغیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190220شهراممحمودزاده وزیریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190221علیرضامرتضائیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107190222تقیمنفردکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190223سمیهمولائی چشمه کلککارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190224مریمصفائی تربتیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1396
94138107190226شیواکمالی بانیانیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1396
94138107190227علیملائکه نیکوئیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107190228فائزههاتفیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1397
94138107190230سیدمحمدمجتبیسیادتکارشناسی حرفه ای مدیریت امور چاپفارغ‌التحصیل1396
94138107190231مجتبیرضائیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190232سیدهادیمشتاقیانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190233مهدیدربهشتیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190234محمدرضاصافدل دلوئیکارشناسی حرفه ای مدیریت امور چاپفارغ‌التحصیل1395
94138107190235ابوالفضلنظریانکارشناسی حرفه ای مدیریت امور چاپفارغ‌التحصیل1396
94138107190236فاطمهایوزه نژادکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190237روح اللهمحمدی مفردکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190238سیدمحمدحسینیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190240سحرستارالعیوبکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1396
94138107190241اعظمفرخی رادکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1396
94138107190243فاطمهبیک زاده شادمهریکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107190244مهدیخاتونی خادرکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190245جوادآزادفرکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190246رضازشکیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190247مژدهفرامرزکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190248عسکرعلائیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1395
94138107190249آرمیتاطیبیانکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1396
94138107190250ابوالفضلاسدیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1396
94138107190251سیدمحمدرضابابل توتکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
94138107190252خلیلمهرآبادیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94138107190253حجترئیسیانکارشناسی حرفه ای مدیریت امور چاپفارغ‌التحصیل1396
94138107190254علی اکبرخلقی نژادکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
94138107190256سیدابراهیمموسویکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190257مریمشیعه زادهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1395
94138107190258نویدشکاریکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1396
94138107190259داودبهگامکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1396
94223008170015حمزهمومنی فردکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94223008170044داودعباسی کاریزبالاکاردانی حرفه ای روابط عمومیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107170016یعقوبحیدریکاردانی حرفه ای خبرنگاریفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107170019علیرضارزازمشهدیکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1396
94238107170020سمیهزهدیکاردانی حرفه ای خبرنگاریفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107170021محمدمهدیظهورکاریکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170023محمدحسینملاککاردانی حرفه ای خبرنگاریفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107170024محمدنوری مقدمکاردانی حرفه ای خبرنگاریفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107170025بهمنسیف زاده ثانی گرمرودکاردانی حرفه ای چاپ و نشرفارغ‌التحصیل1396
94238107170026امیراسکندری زارعکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170027جواداطهری زادهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170028زهراالهیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170029جعفرپروککاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170030امیرپورالشریعهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170031نداثاقب ثانیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170032حسنجاودانی کشاورزکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170033معصومهجعفریانکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170034سعیدجلینیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170035محمدجهانگردکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170036وحیدحاجیان پیروزکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170037رضاحسن زادهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170038سیدحمیدحسینیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170039مجیدحقیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107170040علیخزاعیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
94238107170041ایوبداوریکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170042مهدیزمانیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170043سیدهادیشجاعیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170044امیرشیخکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170045سیدعلیرضاصدیقیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170046سیدرضاطاهریان شهریکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170047جوادطبسیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170048مصطفیعاطفه دارکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170049علیرضاعبیریکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170051مهدیعلی زادهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170052هادیغضنفریکاردانی حرفه ای روابط عمومیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107170053محمدرضاغفرانیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170054احمدفرخندهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170055مسعودقادریکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170056حجتقربانیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170057داودکوهی باغستانیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170058علی اکبرگرایلیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170059ابراهیممعمارزاده طهرانکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170060محمدمنصوریکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170061هاشممهین فرکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170062جوادنوروزی جاغرقکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170063حامدوحیدی موحدکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170064علییعقوبیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170065محدثهافسریکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1396
94238107170069مهرنازحسینیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1396
94238107170070محمدحشمتیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1396
94238107170071کوثرخجسته باقرزادهکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
94238107170072مژگانخداشناسکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1395
94238107170073محمدحسینخوشقدمکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1396
94238107170076مهکامهرنگانیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1396
94238107170077مهلاشجاعی رستگارکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1396
94238107170078محرابعیدیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
94238107170081مهدیهمیرشاهیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
94238107170083مهدیهنخعیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
94238107170084زهرانیرومندکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
94238107170085مارالرشیدیهکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1396
94238107170086زیبارکنیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1396
94238107170087اکرمروشنکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1396
94238107170088احسانشاهیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1396
94238107170090مهدیشریفی صحیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1396
94238107170091حسینشهیدیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1396
94238107170092سیدمحمدرضاطهرانیمکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1396
94238107170093سیده محدثهعلومیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1396
94238107170094سیدحمیدنوریکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1396
94238107170095علیرضایدالهیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1397
94238107170096امیرثبتیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1396
94238107170101علیرضاباقرزادهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170102مصطفیبنسبردیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170103محمدرضاجمالیان جشن آبادیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170104فاطمه سادات حسینیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170105سیدعباسحسینیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170106کاظمذبیحی اماموردیخانکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170107علیرجب پورصنعتیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170108سمیرازینلی یزدیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170109مجتبیشیواکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170110عباسعلیصمدانی طرقیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170111فاطمهظریف بروجردیان مجاورکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170112مهدیقربان زادهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170113سیدمیثمکیوان زادهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170114ملیحهمحمدی سرآسیاکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170115محمدملکی عبدل آبادیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170116بی بی آسیهموسویان پورکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170117روح اللهنوروزیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170119زهراآزادواریکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
94238107170120زهرااسدزادهکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
94238107170126مائدهحسین زادهکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1396
94238107170128سمیه ساداترضویکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1399
94238107170129نگاررعنای کرباس بافانکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
94238107170130میناسمیعیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
94238107170131سیده گلساطاهریان بشریکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1396
94238107170132فائزهعلی پورکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1396
94238107170133سجادفخرائیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1396
94238107170134رستانیکفرجامکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1396
94238107170135زهرایزدیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1396
94238107170136سیدجلال الدینحسینیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1397
94238107170137محبوبهخدادادیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1396
94238107170138حمیدرضاچیاتیکاردانی حرفه ای خبرنگاریفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107170141عرفانسپاهیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1396
94238107170144حسنخسروی دوغائیکاردانی حرفه ای چاپ و نشرفارغ‌التحصیل1396
94238107170145احمدنیازیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170149هادیآذرکیشکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1395
94238107170151علیدوست محمدکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1396
94238107170153محمداسلامیکاردانی حرفه ای خبرنگاریفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107170157فریبرزمسقطیکاردانی حرفه ای چاپ و نشرفارغ‌التحصیل1397
94238107170158فرحنازآبارکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170159ابوالفضلبخشی زادهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170160ارسلانجمالی دیزاوندیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170161ناصرفولادیانکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
94238107170163معینپهلوان زاده رحیمیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
94238107170164سیده نعیمهحاتمیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
94238107190002فاطمهسالاری مقدمکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-اجتماعی و فرهنگیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107190003محمدرضافیضیکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-اجتماعی و فرهنگیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107190004سیدمحسنناطقیکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-اجتماعی و فرهنگیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107190005محسنثابتکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107190006مرضیهدلاوری کاریزیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107190007عفتزارع مهنهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107190008امیرسامانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107190009محمدسلطانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107190010مسعودصابری نسبکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107190011مرضیهملاکی قندشتنیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107190012حسناحمدی پورکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
94238107190013سیدمعینامامی میبدیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107190014امینبخشی زادهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107190015مجتبیجعفریانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
94238107190016محمدرضاجوانشیرکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
94238107190017سعیدحاجی زادگانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107190018علیخدادوستکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
94238107190019خدیجهرنجبرشاهرککارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107190020کاظمشجاعی نیاکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107190022بهروزظهوریان پردلکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
94238107190023محمدرضاعطارباشیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107190024هادیقربانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
94238107190025عباسگرائیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
94238107190026سیدمحمدهادیمظلوم رضویکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107190027زهرامعلم تنورچهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107190028محمدنظام پورکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
94238107190029زهراءهاشمیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107190030الهامیحیی زادهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107190031امیرحاجی عباسیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1396
94238107190034نازنینقدرتیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1396
94238107190035امیرمحمدامیدکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1396
94238107190037سمانهمعراج فرکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1396
94238107190038حانیهحاجی زادهکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1396
94238107190039امیناله دادی احمدیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
94238107190040سیماجمالیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
94238107190041آزادهرزمجوکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1396
94238107190042اعظمعاقبتیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1396
94238107190043فرهادعاقلکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1396
94238107190044فرزانهعیدیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1396
94238107190045اسماءکمالیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1396
94238107190046صادقکهن سالکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1396
94238107190048مینومیزاندارکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
94238107190049سیده فاطمهوزیریکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
94238107190050حامدوهاب زادهکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1396
94238107190051سید سلطانعلیحسینیکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-اجتماعی و فرهنگیفارغ‌التحصیل1396
94238107190053زهرابالوایهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107190055سمانهاسمعیل پورکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107190056عباسعلیبرونوسیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
94238107190057شکرالهعبدالهی نسبکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
94238107190058مریم الساداتحسینی مجدکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1397
94238107190063نفیسهفخارفریمانیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1396
94238107190066محمدحیدرطلب داودلیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
94238107190068مهدیهدهنویکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107190069احسانغفوریانکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1396
94238107190071سیدعلیدرفشونکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1396
94238107190072ریحانهرجبی اول قصرکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1396
94238107190073مهدییاقوتی نیتکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
94238107190074آتناحیدریکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-اجتماعی و فرهنگیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107190075مرتضیخفتان پناهکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-اجتماعی و فرهنگیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107190076مجتبیخوشیان شاندیزکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-اجتماعی و فرهنگیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107190077سعیدکرمی رباطیکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-اجتماعی و فرهنگیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107190079هادیآئینکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107190080پیروزحاجی آقاجانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
94238107190081امیرحسیندهقان مهرکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1397
94238107190082ناهیدخبازخیرآبادکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1396
94238107190083سحرخسرویکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1396
94238107190084ساراعلیزاده کاخککارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1396
94238107190086یگانهبزغانیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
94238107190087محبوبهرضائیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1396
94238107190088مهدیزنگنه بایگیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1396
94238107190089محدثهعرفانیان ظروفیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
94238107190091نیماعباسیانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107190092رضاصدیقیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107190093مجتبیعلی آبادیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
94238107190094معصومهوزیری رحیمیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1396
94238107190095جوادمهدی پورکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
94238107190097سیدمسعودحسینی خلیل آبادکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
94238107190099فهیمهموُسسی جلال آبادیکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1396
94238107190100محمدذوقی شوکت آبادکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-اجتماعی و فرهنگیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107190101فاطمهرفیع زادهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1397
94238107190103امیرحسیناربابکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
94238107190104سیده مهتابتقویکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
94238107190105فرنازخوشدلکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1396
94238107190106نداساداترضویکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1396
94238107190107سعیدوجدانی سلمانیکارشناسی حرفه ای خبرنگاری-اجتماعی و فرهنگیفارغ‌التحصیل1396
94238107190108پوریابهروانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107190109صادقناصری لقمانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107190110ابراهیمعقیلی کوهستانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107190112طاهرهفدوی روشناوندکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
94238107190113امیداستادیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
94238107190114حسنثناگوماسولهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107190115مجیدحامدپروانهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107190116میثمحشمتیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107190117فاطمهشبانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107190118الهامزوارزادهکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1396
94238107190119حمیدرضاتوافقی فاروجیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
94238107190120روُیاسراکوهیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1396
94238107190121شایاننورانیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1396
94238107190122امیرپهلوانیانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107190123رضارحیمیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107190124لیلیحکاککارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107190125مهدیمصطفی زادهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107190129مسعودعزیزیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107190130سیدمجیدمدرسیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107190131بهزادمداحیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
94238107190132فرحنازسلیمانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107190134رضااکبریان رودمعجنیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107190135جوادصالح آبادیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفــــــــــــــارغ‌التحصیل1396
94238107190136مجتبیابراهیمیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
94238107190137محمدهراتی همت آبادیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95138107170001سمانهحسین زادهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170002قاسمرجحانیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170003سیدعلی صنعتی شرقیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170004محسنعرفانیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170005حمیدعرفانیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170006سیدحسنقوامی طرقیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170008محمدمیثممسرورکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170009محمدحسنمعلائیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170010فرزانهناصریکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170011حسننعمتیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170012وحیدنقی پورکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170013ریحانهاحمدیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170014فاطمهچمنیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170015فاطمهخاکشورکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170016مریمخانیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170017نیلوفردهقانکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170018سحرسلیمان پورکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170021فاطمهمهلوجیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170022زهرانشاطی شاذیلهکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170023سیده ملیکاوارسته عسکری زادهکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170025محمودرضاافشاربگشلوکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170027علیرضااحسنیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
95138107170028علیافشاریانکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170029فهیمهصدیقیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170030غلامحسینبرزنونیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170031فریباسلیمانیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170033فاطمهتوکلی جاغرقکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170034محمدحسینتاجیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170035صفرعلیدهقانکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170036محمدرستمیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170038امیرکشتگرکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170039فاطمهروحانی مقدمکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170040محمدجوادسلطان احمدیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170041سیده فائزهسیدالموسویکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170044مریمکبیرکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170045طاهرهنژادنقیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
95138107170046فاطمههرویکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170048سیدابوالفضلترابیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170049فتح الهجاویدکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170050محمدحسین زاده طبسیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170051حکیمهدریائیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170052وحیدسلطانیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170053فریدهسلیمی ثانی یدکیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170054علیشرافتیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170055سکینهعباس زاده خلیل آبادکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170056محمودقربان زادهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170057جوادکرمی تقی آبادکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1396
95138107170059مرضیهمجربکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170060سعیدمحمدیانکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170061سیدپوریااسماعیل زادهکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170063زهراشبخیزبلقورکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170064زهراعابدیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170067مهرانکریمان خراسانیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170068مهتابمحمدیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170070جوادباوندیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170071فاطمهبیاتکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170073سیدسعیدتدینکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170074حسینداناکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170075سیدسعیددلیریکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170076حسنرجبی احمدآبادکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170077سجادزنگوئیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170078مهدیسحابیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170079خلیلطیبیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170080مرتضیمرادیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170081فربدبروجردیانکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170082ساراسیدآبادیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170084زهراطبسیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170085حسنیعرفانی قیطانیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170087علیجهانی نیاکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170088طیبهشاکری چنارکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170089افشینشجاعی نسبکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170091جوادوحدتیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170092فاطمهغلام زادهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170093مهلاملائیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170094سیدمحمدمهدیانکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170095سجادحسینیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170098زهراباباپورده سرخکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170099محمدرمضانیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170100مائدهنورانیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170103مریمانصاریکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170106احسانآئینکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170107رسولدهقانیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170108میثمصبوری شاندیزکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170109حمیداکرامیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170111حسینحسین زاده طبسیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170112سعیدخبازیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170113حسینخدائیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170114حسنمحمدیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170115فاطمهاحسان زادهکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170118ثمینحقیرکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170119فاطمهدهقانپورکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170120سیدسجادراحتیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
95138107170121ساجدهسلطان آبادیانکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170122محدثهصمدیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170124فاطمهناطقی حسینی قوچان عتیقکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170132امیرذوالفقاریکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170133علیرضاراستینکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170134رضافروزندهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170135میرزامحمدقاسمیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170136رضامولائیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170137محسنمیرعلیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170138محمدجوادنجاتیان صادقیانکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170139امیرمحمدنصیریانکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170140محمدواحدیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95138107170144میناپراذرانکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170147مریمسلطانیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170148آرزوسویزیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170149عارفهصداقت طهرانیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170150مصطفیعبدالهیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170151علیقربانیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170152فرزادکریمی مونقیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170153سیده زهرهکلالیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170154امیررضامجاورنیاکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170155حمیدمسلمی شاندیزکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170156مبینامعتمدی نژادکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170158زینبملائکه نیکوئیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170159زهرادوربینیانکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1396
95138107170160محدثهحجی دادکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170161مهدیهحلاج نیاکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170162محمدجوادقاسم زاده سیگاریانکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170163ادنیاخسرویکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107170164محمدقربانی موشکیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95138107190004بابکابراهیمیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190005فریدآخوندی مهرجردیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190006هادیجلالیان یزدنژادکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190007حسینحریمیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190008یاسینحقیقی خیرآبادیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190009حسینعلیعباس نیاکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190010حسامنیک زادکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190011سیدمحمدرضاهاشمی ازغندیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190012فاطمهتفاضلی فریمانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
95138107190013محمدمهدیذوقیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
95138107190014محمدشفیعیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
95138107190015سمیهشیرازیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
95138107190016جمالشیرسربندی طرقکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
95138107190017امیرطیرانی صفاریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
95138107190018هادیعبداله پورخادرکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
95138107190019قاسملطفیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
95138107190020موسی الرضانادرپورکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
95138107190022سجادابریشمیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95138107190023محموداکبرزادهکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95138107190025معصومهجعفریکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95138107190026امیرعباسعلی آبادی فراهانیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95138107190028مهساوفائی شاهیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95138107190029حامدآل عباسیانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190030ماشااللهاسحاقیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190031محمدبرنده بی قوتکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190032علیبرومندکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1397
95138107190033پوریاتقی زاده رضائیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190034محمدجوادیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1397
95138107190035هداحسن پورکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190036حمیدرضاحیدرپورکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190037حامدروف ضیائیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1397
95138107190038فرج اللهساجدیان زوکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190039صالحسبحانی نیاکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190040لیلاسلطان زادهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190041ولی الهسلطانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190042ساراشفق سعدآبادیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190043زینبصائب داودلیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190044سیداحسانعابدیانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1397
95138107190045محسنعمرانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190046وحیدفرجیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190048رضامحمدیانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190049محمدمدبری پارساکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190050تقیآذرگهرکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
95138107190051محمدعلیافشارکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
95138107190052جواداکبریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
95138107190053زهرابابائیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
95138107190054حسنباغداردل گشاکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
95138107190055سمیرابختیارکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
95138107190056مریمبخشیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
95138107190057مهدیبریانی دولت آبادکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
95138107190058مجتبیبنی اسدیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
95138107190059فرانکپرهیزکارکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
95138107190060اسماعیلپورحاجیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
95138107190061سیدحسنتقی نژادکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
95138107190062علیحمیدیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
95138107190063محسنخسروپورکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
95138107190064محمدرضاخطیب زادهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
95138107190065حسندشت بیاضیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
95138107190066محمدهادیدیندارکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
95138107190067زینبرضائیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
95138107190068بی بی زینبژیان اخوانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
95138107190069علیرضاسلمانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
95138107190070احمدطالب زادهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
95138107190071سیدعلیطباطبائی فرکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
95138107190072سیدوحیدعلوی نژادکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
95138107190073مجتبیفرخانی سفلیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
95138107190074مهریلطیفکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
95138107190075محسنمحمدکاظمیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
95138107190076عادلهناصریان حاجی آبادیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
95138107190077مهدیولایتیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
95138107190078سیده ساراابوترابیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95138107190079سمانهجاویدنژادکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95138107190080احسانخوشخوی سیارکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95138107190083فاطمهغله کاریکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95138107190084حمیدرضاکوثرکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95138107190085فاطمهموسوی اندرزیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95138107190086جعفراکبریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190087محسنبهرامی نائیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190088محمدفرهادمنشکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190089رضاکیهانی نژادکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190090میلادمشرفکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1397
95138107190091منیرهمهدی زادهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190092حسینآسمانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
95138107190093جلیلاسمعیلیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
95138107190094علیرضابابارضاکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
95138107190096امیرجعفری سیوکیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
95138107190097رضاحامدیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
95138107190098الههحسین زادهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
95138107190099محدثهراستگوکواکیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
95138107190100محمدسعیدیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
95138107190101حسنسلطانیانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
95138107190102فاطمه ساداتسلیمانی ایوریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
95138107190103علی اصغرعلی تنهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
95138107190104عباسلولوئیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
95138107190105بهارهادیب فرکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95138107190107شهرزادقهرمانکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95138107190108لیلالطفی قاسمیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95138107190110علیرضاخادم الحسینیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190111رضاصابری رادکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1397
95138107190112حمیدهطباطبائی یزدیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190113محسنعارفیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1397
95138107190115علیرضاآرینکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
95138107190116سیدمحمدرضااستانستیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
95138107190117هادیپوری نژادکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
95138107190118سمانهحسین زاده جوانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
95138107190119مصطفیموسی پورکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
95138107190123صباصباحی لطف آبادیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95138107190125فاطمهبابائی جعفرآبادکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95138107190126هدیهدهقانیانکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95138107190127مهرانقهرمانی رضوانیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95138107190128مرضیهکرباسیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95138107190129حسنعلی زادهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1397
95138107190130مسعودخسرویکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
95138107190131داریوشاسدی صمدیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95138107190132مرتضیخوشنام اصلکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95138107190133جوادنصرتی قوچانیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95138107190135کاظمامیری مقدمکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190136سمیهحیدریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190137علی اکبررجبی نسریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190138سیدحسینرحمانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1397
95138107190139رضاصادقکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190140بهارهحسین پوردیرستانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
95138107190141علی اکبرغلامیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
95138107190142سمیهفرخندهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
95138107190143علیمقدسیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
95138107190144سیدمهدیوزیریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
95138107190145فریباایران نژادکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95138107190146ریحانهتیمورزادهکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95138107190149ملیحه ساداتآشکرانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190150سارهاعظمیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1397
95138107190151میناحسین پورکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190152سیدمحمدسیادتیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1397
95138107190153نسرینصنعتیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1397
95138107190154طاهرقادریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1397
95138107190155محمدقادریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1397
95138107190156پویابهنام اربابیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
95138107190157حسینزنگنه نیازآبادیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
95138107190159ابراهیمباروزهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
95138107190160مریمشیرافکنکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190161علیاسکوزادهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
95138107190162پری نازمداح صفائی طرقکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95138107190163زهراشجاعکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1397
95138107190164حسینشمابادیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190165سیدمجتبیفیضی جاغرقکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190166مسعودصادقیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
95138107190167حسنگلرنگیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1397
95138107190168مهردادنجاری شاندیزکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190169سهیلگلرخکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95138107190170قربانسیفی کته شمشیریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190171بهزادگل مکانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
95138107190172جواداکبریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190173بهارهبختیاری لفمجانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190174حامدشرفیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190175غلامرضاعرفانی علی پورمهاجرکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190176پروانهمحرریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190177جوادمحمودیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190178بنیامینیوسف زاده الوندیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190179مهدیآئیشکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
95138107190180عمادبرهمنکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
95138107190181اکرمبشیانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
95138107190182مهدیرضوانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
95138107190183جمالزیبائیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
95138107190184مجیدشهیدی مقدمکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
95138107190186زهراباقرزادهکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95138107190187مهلاصابونچیانکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95138107190188علیمیرقطبیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95138107190189علیاحمدزادهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
95138107190190علیجاویدی صرافان مشهدکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1396
95138107190191شیماساداتسجادیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95138107190192علیرضاازغدی سمیعیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95138107190193محمدیونس آبادیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95138107190194مریمگل پرورکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1397
95138107190195محسنذوالفقاری منظریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1397
95138107190196ایمانشیداکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1397
95138107190197حسنتنهاکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
95138107190198علیعقیل زاده حسینیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
95138107190199هادیعابدی پورکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
95138107190200محمدتقیحسین نیاء رانندهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1396
95138107190201فاطمهنقیبی منشکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95138107190202ساریناساداتمیربلوکان کاشانیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95138107190203شهریارحسین زادهکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95169034170096زهراتاجیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
95185011170051محمدرضافتاحیکاردانی حرفه ای امور فرهنگیفارغ‌التحصیل1399
95238107170001محمدقلیایزانلوکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
95238107170002روح اللهباقرزادهکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170003امیرفیروزیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170004حسنمحمدحسین زادهکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170005صادقمختاریکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170008علیرضاکهربائیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170010عزیزالهابراهیمیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170011دانیالامینیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170012پوریاباغستانیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170013سجادحسینیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170014مصطفیحمیدیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95238107170016اسمعیلرستمیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170017حمیدشفیع آبادیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170018محمدعلیشمسائیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170022احسانقیصری وفادارکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170024علیکوهیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170025مجتبیگل پرستکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170026قربانعلینظرزادهکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170029عرفاناکبریکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170034رضاجنابکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95238107170038جعفرعباسی مشهدریزه ئیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170039ابراهیمقویدلکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170040سعیدمسعودیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170041علیمظلومکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170043احسانلطفیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95238107170045ابوالقاسمزنده جانیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95238107170050سیدهادیحسینی شادمهریکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170051سیدعباساسلوبکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95238107170052جوادحسن زاده جوانیانکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170053الههوحدتی لُرکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170057امیرحسینآخوندزاده مقدمکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
95238107170058علی اکبرآخوندی محمودآبادیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170059آرزوآرام رزق آبادیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170060معصومهافتابیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170061محمدامیناحمدیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170062امیراسکوئیانکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170064امیربخشی باغچهکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170066محمودپسندیدهکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170070مهدیجهانگردکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170071علیحامدیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170072حواحیدریکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170073رضاخدائیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170074مهدیخورسندی استادکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170075اسماعیلخیرماهیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170078ابراهیمدوستیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170079علیرئوفی شکیبکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170080محمدرضارحمانیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170081مرسدهرضائیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170082علیرضاپورکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170083محمدرضارمضان پورکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170084ساراسامکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170086اسماعیلسلیمانکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170087مجیدشریفی نجف آبادیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170088مرتضیصابریکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170089قاسمصبوریکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170090حامدصدیقیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
95238107170091سیدسعیدطالبیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170092وحیدظفرباقرپورکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170093مرتضیعالمیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170094ابوالقاسمعجمکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170095محمدحسنغلامیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170096آرزوغلامی باغستانکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170097معین رضافرخندهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
95238107170098الیاسفروهرکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170099سیدمحسنفیضی جاغرقکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170100حسنقدیمیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170101مهدیقدیمیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
95238107170102احسانقمریانکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170104محمدهاشمکوشاکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170106مهدیمهدی خواهکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170107ابوالفضلمهماندارکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170108سارامیرزائیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170110جوادنجف زاده ضیاءالدینیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170111فاطمهنظارتی قوچانیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170112مهدینظیف کارکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170113محمدرضانیکخوکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170116امیدرمضانیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170117سجادصالحیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107170118مجیدمالکیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107190001امیرعنایتیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1397
95238107190002لیلاآتش پوشکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190003سیدمهدیحسینیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190004فاطمهدهقانکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1397
95238107190006ناهیدقلی زادهکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1397
95238107190007مرضیهامیدوارمطلقکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1397
95238107190008راحلهصرامی فروشانیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1397
95238107190009محمدابراهیمآخوندانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190010هادیآذرکیشکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190011سیدسعیدآقازادهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190012مجیداحسانی نیککارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190013علیارهمی عزیزکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190014علیرضااسفندیاریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190015مهدیاسماعیل نژاد سعید آبادیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190016فاطمهافشارکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190017حسینافصحیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190018حمیدامیریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190019امیدامیریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190020علیایمانی دلوئیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190022احمدرضابخشیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190023علی اکبرتاجی رحیم بیگیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190024مجتبیتمیزکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190025منصورهجهان گردی امیریانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190026سیداحسانحسینیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190027سیدامینحسینیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190028ناصرحسینی قره چماغیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190029حمیدهحناچیانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190031مهدیحیدقی زادهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190032مهرانخمسه مینائیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190033سعیدراهنماکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190034محمدرجبیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190036مصطفیزنگنهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190037محمدحسنساقیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190038سمیهسالاریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190039سعیدهسیف امقانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190040داودشعبانی خواجه هاکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190041مهدیشهرآبادیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190042حسینضیائی رحیمیانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190043نرگسطاهری باغبادرانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190044حسینطلوعیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190045مهدیطهماسبیان قهفرخیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190046سلمانعباسیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190047فهیمهعلائیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190048روح الهعنابستانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190049اسماعیلعیدی سفتوککارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190050ابوالقاسمغلامیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190051امیدغلامی بیرقدارکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190052حسنفرشچیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190053جلالفریفتهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190054حامدقاسم نژادکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190055مجتبیقزلباشکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190057مرتضیکدخدائیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190058محسنگلپایگانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190059محسنمتولّی اشکذریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190060مصطفیمجنونزاده محمدآبادکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190061امینمحبوبکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190062حمیدمحمودزادهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190063علی اکبرمرکزیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190064رضامعاضدیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190065مهنازمعاونی تربتیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190066محمدملکیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190067ابوالفضلمهرانی زادهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190068مرضیهمیرزائیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190069سمیهناصحیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190070جوادنجف زادهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190071بهزادنیازیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190072سرورهادیان یزدیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190073علیهامونیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190075فاطمهآتشیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1397
95238107190076بهنازتاجداریکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1397
95238107190078مهدیجهانگیری فیض آبادیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1397
95238107190079محمّدخسروی چاهککارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1397
95238107190081سحرذوالفقاری خراسانیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
95238107190082بهدادرحیمیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1397
95238107190083نرگسستوده سرخ آبادیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
95238107190085مهدیصدرآذرکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1397
95238107190086مهدیغلامپورکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1397
95238107190087غزلکاظم نیاارومیهکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1397
95238107190089مهدییوسفیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1397
95238107190090هانیهابدالی تکلوکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1397
95238107190092جواداعرابی کرسکانیکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1397
95238107190094مهدیتجویدیکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1397
95238107190095حمیدحافظی مقدسکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1397
95238107190096سیدهادیحسینی اولکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1397
95238107190097علیرضاخدادادیکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1397
95238107190098محمدرضاذبیحیکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1397
95238107190099غلامرضاصادقکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1397
95238107190100علیرضاکدخدائی فرکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1397
95238107190101محسنمعصومیکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1397
95238107190103محمدجمالرستم زاده خراسانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190104حسناسمعیل خانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190105اعظممحمدیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1397
95238107190106شریفهمروجیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1397
95238107190107امیرحسینمصریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190108مهدیواحدکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190109داریوشتقدیسی شبانیکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1397
95238107190110مرضیهجعفری پورکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1397
95238107190111مجیدشریفی رادکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190112الهامپاکدلکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1397
95238107190113زهراغفوریانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190114مهدیمیرشاه ولایکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190116طیبهمدیربرزل آبادکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
95238107190117محمدابراهیمی کامه سفلیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190118سیدمجتبیرزاقیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190119حمیدرضامحمودیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190120محمدرضارستمیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190121سعیدفرشتهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190122عباسمرادیان مقدمکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190123سیدمحمدرضاحسینیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190125غلامحسنزحمت کش جاغرقکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190126محسنشاهرخی کاخکیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190127علیرضاکلاته میمریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190128هادیمجدیزدیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190129معصومهعبداله آبادیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1397
95238107190130نجمه ساداتهامونیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
95238107190131ملیحهرستار موحدکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1397
95238107190132محسنرسولی فریمانیکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1397
95238107190133مهدیشادکانیکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1397
95238107190134محمدرضاقدرتی عباسیکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1397
95238107190135فهیمهقهارکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1397
95238107190136رضاکدخدائی فردکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1397
95238107190137بهفرگل مکانیکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1397
95238107190138حسینمجرائیکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1397
95238107190139مریممحمدنیاکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190140ابراهیمرمضانیانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190143آرزوخداوردی مقدم دوغائیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190144بابکعابدین پورمعبودکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1397
95238107190145ریحانهمسکین نوازکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1397
95238107190146محمدرضافلاح تفتیکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1397
95238107190147سعیدکاشانی فرکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1397
95238107190148محمدصادقمعمارباشی اولکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1397
95238107190149سیدمحمداحمدی نیشابوریکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1397
95238107190150قاسممهراب خوانیکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1397
95238107190151مهدیقیصریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190152سیدناصروثوقیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190153مهدیسلطانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
95238107190154علی اکبرخسروجردیکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1397
95238107190156نرگسسرائیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1397
95238107190157ساسانخادمکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
95238107190160محمدتقیطلائیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
96138107170002مهدیمیریکاردانی حرفه ای چاپ و نشرفارغ‌التحصیل1398
96138107170004محمدرضاخزاعیکاردانی حرفه ای چاپ و نشرفارغ‌التحصیل1398
96138107170007رضاموحدی رادکاردانی حرفه ای چاپ و نشرفارغ‌التحصیل1398
96138107170008فاطمهجعفریکاردانی حرفه ای چاپ و نشرفارغ‌التحصیل1398
96138107170009علیحسین زاده مقدم رخنهکاردانی حرفه ای چاپ و نشرفارغ‌التحصیل1398
96138107170010محمدصدیقیکاردانی حرفه ای چاپ و نشرفارغ‌التحصیل1398
96138107170012امیرحسیننظریکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1398
96138107170013مهرنوشمعدنی پورکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1398
96138107170014علیهمت آبادیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1398
96138107170016مهنازهدایتی مهدی آبادیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1398
96138107170017حمیدهبی غش دلکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1398
96138107170020علیرضاشیخ زادهکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1398
96138107170021علیعظیم زادهکاردانی حرفه ای چاپ و نشرفارغ‌التحصیل1398
96138107170022سیدامیدنظری نژادکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1398
96138107170023معصومهباقی رباطیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1398
96138107170024رامینعباسیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1398
96138107170026علیرضاپلیانکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1398
96138107170027ملیکاعبدالله زادهکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1398
96138107170029الهههادی زادهکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1398
96138107170030یاسمینبیدگل گلخطمیکاردانی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
96138107170031مهدیجهان زادهکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1398
96138107170032مصطفییوسفعلی زاده طرقیکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1398
96138107170034ابراهیمحیاطیکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1398
96138107170035میثمسپهری مقدمکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1398
96138107170036مصطفیقنبری جامیکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1398
96138107170037سعیدپورعباسکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1398
96138107170038جواددهقان منکابادیکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1398
96138107170039حمیدهوحیدی آذرکانیکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1398
96138107170040امیربراتی مقدمکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1397
96138107170041سیدمحمدحسینیکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1398
96138107170042جوادذاکریکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1398
96138107170043مهدیخموشی موشکیکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1398
96138107170045مجتبیاحمدی رادکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1398
96138107170046محمدعلیهنرمؤخرکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1398
96138107170047مجتبیمحمدی پناهکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1398
96138107170050مجتبیمستمندکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1398
96138107170051مجتبیترکانلوکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1398
96138107170052مهدیقاسمی منشکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1398
96138107170054مجیدعباسیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170056علیرنج کشکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1398
96138107170057غلامرضافخریهکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1398
96138107170058محمدرضادهقانکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1398
96138107170059محمدعلی محمدیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107170061کاظماسداله قشقائیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107170062معصومهبراتیانکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107170063سیدهادیزحمت کشکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107170064حسنانشکانیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107170065محمدحسینحسن زادهکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107170066سیدمرتضیمحمدیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107170067محمدمهدیدینداربروانلوکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107170068مجتبیرحیمیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107170069حسنوکیلیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107170071امینبدیعی زادهکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107170072محمدمحمودیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107170073امیرروح بخش مهدی زاده طوسیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107170074بهمنغلامیان کلاتکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107170075غزالهعاقلیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107170076مجیدیزدان فرکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107170078امیرصادقیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107170079سیده مهنازحسینیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107170080جعفرحاصل خواه ابقه ئیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107170081سوسنداعی فیض آبادیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107170082نسرینروح آبادیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107170083محمدجمال سیستانیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107170084مصطفیشکارچیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107170085حسنناصری زادهکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107170086جوادکاشی تقی زادهکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107170087حمیدرضاعاطفیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107170089محمدرضاامیریکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107170091سیدحمیدرضامظلومی آبقدکاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداریفارغ‌التحصیل1398
96138107170092مریمغفاریانکاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداریفارغ‌التحصیل1398
96138107170096علی اصغرشکری فدافنکاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداریفارغ‌التحصیل1398
96138107170097محمدرضاکیخاکاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداریفارغ‌التحصیل1398
96138107170098مرضیهکهن سالکاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداریفارغ‌التحصیل1398
96138107170099هانیهنهرینکاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداریفارغ‌التحصیل1398
96138107170101یاسمنقهرمانکاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداریفارغ‌التحصیل1398
96138107170102میتراافشارکهنکاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداریفارغ‌التحصیل1398
96138107170103مهدیصدیقیکاردانی حرفه ای چاپ و نشرفارغ‌التحصیل1398
96138107170104زهرانفتیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170105محترمباوندی کلاته رحمنکاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداریفارغ‌التحصیل1398
96138107170107مهدیقائمی کرمانیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170108جوادمحمدپناه کاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170109سیدامیرحسینیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170111مرتضیعامریکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170112مهدیقدمیاریکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170113سیدعلیزارعیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170114ریحانهسنجریکاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداریفارغ‌التحصیل1398
96138107170115حسنعرفانی جاهدکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170117ملیکارادمنشکاردانی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
96138107170118محمدعلیاصغرزاده گلزارکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96138107170120محدثهمشیراحمدیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96138107170122فاطمهروان سالارکاردانی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
96138107170124ریحانهرزمجوکاردانی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
96138107170125سباصدیقیکاردانی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
96138107170126مهدیهصوتیکاردانی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
96138107170128سمانهاسدی نسبکاردانی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
96138107170133زهرالزگیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170134حسنمقامیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170135رحیمهرهبرکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170136علیبشیریکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170139محمدرضاابوالحسنیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170140اعظمجلیلی رحمتیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170141اعظمنوریکاردانی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1397
96138107170142حسینجنابکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170143حمزهحجازیان حسنقهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170144حمیدرضاعظیمائیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170148ملیحهعلیزادهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170149مجیدجهانکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170150حمیدمختاریکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170151محمودتقوی بجنوردیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170152محمدرضاعرفانی جاهدکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170153محمدرجب زادهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170154سیده لیلاجذابکاردانی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
96138107170155حسنپژنگی پایهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170158محمدتقیمحمدپورکاردانی حرفه ای چاپ و نشرفارغ‌التحصیل1398
96138107170159علی رضاعلوی یارکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170160مجیدبراتی مقدمکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170161امیرحسینمزدیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170162محمدسالارکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96138107170163سعیداسدیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96138107170164هادیمظلوم پایهانکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170165زهرابیاتکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170166فهیمهراضی کاریزسوختهکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96138107170168علیساسانیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96138107170169محمدتقیصاحبدلکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170170نازنینمطیع امیریکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96138107170171مهدیجباریکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170172مرجانقلی زاده طرقدریکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170174مهدیمهدوی صابرکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170175یاسمینسلیمیکاردانی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
96138107170176عمادکلاهی اهریکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96138107170177حمیدصادقیکاردانی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
96138107170178نگارصالح آبادیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96138107170179شیواآبیزی مقدمکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96138107170182علیرضانخعیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170183میترانقیبیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96138107170184سیده حانیهسادات سلمانیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96138107170185سعیدنظریکاردانی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
96138107170186سیدعلینجاتی حسینیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170187سمانهالهامکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170189فهیمهلطف آبادیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96138107170190ناصرجلالیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170192نرجسایلخانی زادهکاردانی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
96138107170196لیلاناطقی چمن آبادکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96138107170197حسنوحیدیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170198سمیهبوستانیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170199داودبرگشاهیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170200علیتاجورکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170201غلامرضامحمدیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107170202نفیسهفیاض کامه علیاکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96138107170203فریدهقاسمی فریمانیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96138107170204جوادرایکاکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170205نگینبیرونیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96138107170206محدثهاعلم عصمتی تبریزکاردانی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
96138107170208سحرتیموریکاردانی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
96138107170209مهدیخوشدل پیرمردانکاردانی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
96138107170210مهنازگل پورکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96138107170211ملیحهنوریانکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96138107170212زهرااصغرپورکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96138107170213زهراذوقیانکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96138107170214رؤیاامامیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96138107170215مرتضیحیدریان مهرکاردانی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
96138107170216نسترنناروئیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170217امیرمحمدمشکوه رضویکاردانی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
96138107170218محمدمجتبیمحمدی ارکانیکاردانی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
96138107170220مهنازقربان پورکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96138107170221رضاشایستهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170222فاطمهطهرانی پورکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96138107170223مائدهخادمکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96138107170224مهدیپاداشکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170225سیدرضاحسن زاده جزینکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170226مهدیهجان فشانکاردانی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
96138107170233مهشادبهاگیرکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96138107170234حجتصابرکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96138107170235یاسمنخسرومنشکاردانی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
96138107170236آیداادبیکاردانی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1399
96138107170237علیعرفان پورکاردانی حرفه ای چاپ و نشرفارغ‌التحصیل1398
96138107170238رضامحمدنظریکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170239فائزهرضازادهکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96138107170240حسنجلائیان مهریکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1398
96138107170243نغمهمحمدزادهکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96138107170244داودجعفری طوسیکاردانی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
96138107170245نسترنحمیدی بگلرکاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداریفارغ‌التحصیل1398
96138107170247حسنشایستهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170248ابوالفضلداناکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170249جوادرسول خانی فیض آبادیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170250علی اکبریوسف آبادیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170252سجادحسینیکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1398
96138107170254سیدمجتبیحسینیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
96138107170255زهرارحیمی زه آبکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107170256حسنربانیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107170257مهدیحسین زادهکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107170258شهرزادسعیدصنعتیکاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداریفارغ‌التحصیل1398
96138107170259محمدرضا آرزمکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107170260امیرپرهیزکارکاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداریفارغ‌التحصیل1398
96138107170261امیرمروجکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107170262رضاقرئیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107170265حسینعرب نظرگاهکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107170267مهرانخداشناسکاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداریفارغ‌التحصیل1398
96138107170268زهرامهدوی صفتکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107170269سعیدپیرنیاباشسیزکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107170271علی اصغرهوشمندکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107170272علیدلقندیکاردانی حرفه ای چاپ و نشرفارغ‌التحصیل1398
96138107170273سارامعربکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96138107170275مهدیترحمی یوسفیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107170276سیدعلی اصغرزهرائی خوافیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170277مرتضیروشن دلکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107170280تکتمعلی دوستکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
96138107170281حمیدجلالیان کلنگیانکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1398
96138107170282امینعربیکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1398
96138107170283رضاصدیقی محمدیهکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96138107170285لیلیخشباهمه رادکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96138107170286شبنمرئیس الساداتیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96138107170287سمیراالهامیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96138107170288سیدمحمدقانعیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
96138107170289حسینشکارسوکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96138107170290محدثهحسن آبادیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96138107170291حجی قدیرشیخ جنبدوازکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170293طاهرهپهلوان لیکاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداریفارغ‌التحصیل1398
96138107170294مرجانفعالکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1398
96138107170295زهرهقربانی تخم مرزکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170297ملیحهخاکشورکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1398
96138107170299یاسمینطهماسبی جاغرقکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96138107170300حمیدآرین مهرکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170301محمود لطفی حسن آبادیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170302سیدکاظمبیضائیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107170303حسنرجبیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170305صمدحمامیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170306حسنسرحدی بزدیکاردانی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
96138107170307سیدامیرمحمدپورکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107170308مهسایزدی محمد آبادکاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداریفارغ‌التحصیل1399
96138107170309احسانعرفانیان نظری مقدمکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96138107170310معصومهمیرانیانکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107170311فاطمهعلی محمدی زارعکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1397
96138107170312زهرامحققکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170313علیطوسیان خلیل آبادکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170314حانیهروشنیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96138107170315زهرااسماعیل آبادیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170316زهرهفخریکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1397
96138107170317ناصرناجیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
96138107170319فاطمهبارانیکاردانی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
96138107170321محمدبرات پورقلعه شیرکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1398
96138107170323علیرضاعدالتی رادکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170325سمانهجعفریکاردانی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
96138107170327آینازرضائیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96138107170329سیده عارفهمنبتیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1398
96138107170330محمدمهدیسلامیانکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1398
96138107170331مصطفیمنظمی اقبالیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1398
96138107170333عاطفهحسین زادهکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1398
96138107170334ساراظفرغلامرضازاده نوغانکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1398
96138107170335روشنکحشمتی فرکاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداریفارغ‌التحصیل1398
96138107170336طاهرهحاجی نعمانکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96138107170339نفیسهبادمستانیکاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداریفارغ‌التحصیل1398
96138107170341روُیاخدابخش صفت صیقلانیکاردانی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
96138107170342محسنبخشنده زحمتیکاردانی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
96138107170345سمانهشفازادهکاردانی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
96138107170347خشایارایمانی فردکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1398
96138107170349نیلوفرقاسمی میل کاریزکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96138107170350مبیناسوختانلوکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96138107170351زهراصفرزادهکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96138107170352زهراطوسی نژادکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170353حسنشکوهیانکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170355فاطمهرامشینیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1398
96138107170357سجادپورجعفریکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1398
96138107170359ملیکاخوش بزم بقمچکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1398
96138107170361فرشتهسردارانطیقه چیکاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداریفارغ‌التحصیل1398
96138107170364احمداقبالی مقدمکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107170365حسنجلینیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107170369محسنقندالیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96138107170370فاطمهخیاطیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1398
96138107170372مائده ساداتنوربخشکاردانی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
96138107170373علیرضااکبریانکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96138107170375مهدیه ساداتعاقبت خواهکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96138107190001محمدرضاجمالیان جشن آبادیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
96138107190002محمداسلامیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1397
96138107190003حسنجاودانی کشاورزکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1397
96138107190005ناصرحق پناهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
96138107190006راهلهقاسمیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
96138107190007زینبجهانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1397
96138107190008محسننعمتی نجف آبادکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
96138107190009سحربرقعیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107190010سیده ویداعباسیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107190011فهیمهتوسلیان نژادکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
96138107190012مریمنوروزیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1397
96138107190013جوادسلیمانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
96138107190014مهلاسروشکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
96138107190015محمداسماعیلمجدی مقدمکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
96138107190016افسانهاسکندریکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107190017محمدبادیانتکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
96138107190018مریمخدادادی میرفضل الهکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107190019صفورااکبری شاهرککارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1398
96138107190020سیدایوبطوسیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
96138107190021محسنفراهیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1397
96138107190022علییعقوب زادهکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1397
96138107190023علی اکبرصادقیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107190024یاسرعجمکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
96138107190025حسینشبانی شاندیزکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
96138107190026محمدفخلعیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107190027محمدرضاگلویکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1398
96138107190028یحییفرجیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
96138107190029حمیدرضاقربانیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
96138107190030الیاسرضوان پناه ایدلیکیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
96138107190031مصطفیحیاطیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
96138107190032ابراهیممعمارزاده طهرانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
96138107190033حمیدهنعیمیکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1397
96138107190034محمدنوری مقدمکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
96138107190035فائزهعلی پورکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107190037مجیدمحمدزاده قیصریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
96138107190039حسناحمدی فردکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
96138107190040نفیسهپرستشکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107190041فاطمهرجائی سرکاریزیکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1398
96138107190042علی اصغرکبودانی فریمانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1398
96138107190043حسینغلامیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107190044نفیسهدین پناهکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
96138107190045علیرضانیازیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1398
96138107190046عمادجاویدی مفتخرمشهدکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
96138107190047فاطمهظریف بروجردیان مجاورکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
96138107190048معصومهجعفریانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1398
96138107190049محمدسردارکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107190050حمیدآسیائیکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1397
96138107190051محمدشریفیکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1397
96138107190052فاطمهروشنکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107190053زهراالهیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
96138107190054مجیدجوانمردساداتیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107190055جوادلیانی دختکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1397
96138107190056افسانهملک جعفریانکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1398
96138107190057جوادبزرگ زاده مقدمکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
96138107190058حسینمقیمی چاهککارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
96138107190059آتوساسهیلی فرکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107190060سجادفیاضیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1398
96138107190061اشرف ساداتمعطریانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
96138107190062ایمانقاسمیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1397
96138107190063زهراشادکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1398
96138107190064سمیرازینلی یزدیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
96138107190065هادیبهشتیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
96138107190066غلامحسینخانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
96138107190067مرتضیباوندیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
96138107190069سیده سمانهمعتمدشریعتیکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1398
96138107190070محمدربانی اصلکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1397
96138107190071حسینصاحب علمکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
96138107190072الههمحمدزادهکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107190073احسانعرب هاشمیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
96138107190075عمارعبدی تیلکیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
96138107190076اسامهعطاریکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1398
96138107190077محمدملکی عبدل آبادیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
96138107190078حمیدخاطریانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
96138107190079یوسفعلیفرهمندنژادکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
96138107190080بی بی آسیهموسویان پورکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
96138107190082هادیغلامی نورمحمدکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1398
96138107190083فرزانهخاکشورقره سوکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107190086حامدوحیدی موحدکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
96138107190087میتراکسائی کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107190088صدیقهتاتاریکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1398
96138107190090زهراسالاری پورکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1397
96138107190091مهتابتاجی شرامینکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1398
96138107190092مه لقاایزدپناه طوسی طهرانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
96138107190094سیدحامدرضویکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1398
96138107190095مهدیسرگل زائیکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1398
96138107190096مریمرجبیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107190097فرزانهحسینی عزیزکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
96138107190098مهدیعلیزادهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1397
96138107190099روح اللهنوروزیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
96138107190100سمیهزحمت کش دلوئیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
96138107190101مهدیصبوری نیککارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
96138107190103محمدرضارمضانی بیناباجکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1397
96138107190104مرتضیشیبانیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107190105مصطفیعاطفه دارکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
96138107190106مهدیهتوفیقیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107190107سعیدجلینیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
96138107190109یعقوبحیدریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1397
96138107190111عباساحمدزاده بیرکیکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1398
96138107190112مریمغلامیکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1398
96138107190113زهرایگانهکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107190114ملیحهبیداریکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1397
96138107190115فاطمهشهابیکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1398
96138107190116علی اکبرگرایلیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
96138107190117ابوالفضلغفوریان تربتیکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1398
96138107190118رضامنتظریانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1397
96138107190119سیدهادیشجاعیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
96138107190121محموداسدیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
96138107190122عباسژولیدهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
96138107190123سمانهمعتمدیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
96138107190125مجتبیخوش زبان زادهکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1398
96138107190126حسنمعصومیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
96138107190127جواداطهری زادهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
96138107190128حمیدرضاچیاتیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1397
96138107190129مجتبیشیواکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
96138107190130فرحنازکرمانیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107190131رضاگرایلیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
96138107190132سیده ناهیدرزمیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
96138107190133آرزوعسگری زادهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1397
96138107190134حسنسلیمانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
96138107190135علیاقبالیانکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1398
96138107190136علی براتنظریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
96138107190140جوادنوروزی جاغرقکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1398
96138107190142علی اکبریارمحمدیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
96138107190143سیمینعراقیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1397
96138107190144محمدرستم زادهکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1397
96138107190145محمدجوادداودزاده خراسانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
96138107190146سیدحیدرحسینی کارگرکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
96138107190147اسماءسعادتی زوارمکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107190149فرزانهزابلی نژادکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1397
96138107190150مجتبیحاجی محمدی فریمانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1398
96138107190151حمیدرضامشایخیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1398
96138107190152مرضیهزجاجیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
96138107190153علیحقیقی منشکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1398
96138107190155مصطفیبنسبردیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
96138107190157سید رضاطاهریان شهریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
96138107190158مسعودقادریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
96138107190159مجیدآب سالانکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1398
96138107190161محمدمنصوریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1398
96138107190162مجیدحقیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
96138107190163سیدسعیدکاظم زاده وطنیکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1398
96138107190165مائدهنصر آزادانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1397
96138107190166فرشتهعلی نژاد شریف آبادیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107190167مناجواهریکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107190168ارسلانجمالی دیزاوندیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
96138107190169جلیلآقائیکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1398
96138107190171سیداحسانباقرزاده حسینیانکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1398
96138107190172محمدوارسته الهیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
96138107190173تکتمهوشمندکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1398
96138107190174محمدپورحسینکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1398
96138107190175محمدحسینملاککارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
96138107190176هادیغضنفریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
96138107190177داودعباسی کاریزبالاکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
96138107190178سیدحمیدحسینیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
96138107190179زهراهادی زادهکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1398
96138107190181امیرحسینجعفرزاده جسمانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1398
96138107190183حسنمیرزاآقازادهکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
96138107190186احمدعباس پورتبادکانکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1398
96138107190187حلیمهحسین زادهکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107190188طیبهرسولیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107190189مرضیهخسرویکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1397
96138107190190حنانهمحمدیان روشنکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107190191رضوانخوانین هراتیکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1397
96138107190192پریچهرمنوچهریکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107190193مریممیرزابیاتیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
96138107190194عاطفهدوبرادرانکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107190195علی اصغرنژادنجفکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
96138107190196راضیه ساداتعمادی خواهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
96138107190197سیدعظیماحمدیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
96138107190198سیده محدثهقدرتکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1398
96138107190199عباساسماعیلی مقدمکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
96138107190200محمدرضاملائیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
96138107190202نرگسغفوریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1397
96138107190203ندابهشتی بلانکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107190204فرزانهمنصوریکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107190205جوادزهرائی نقندرکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1398
96138107190206داودغفوری علویکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1397
96138107190207میلادصغرائی سمنگانیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107190208سمانه ساداتحسینی مقدم شهریکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1398
96138107190209شقایقتحققی سرشوریکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1399
96138107190210المیرابالفروش علی پورکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1397
96138107190211راهلهنظافتی مقدمکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
96138107190212آتوساصابری زوارمکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1398
96138107190213امیدشورائیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1398
96138107190214سحرمقدم رادکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1398
96138107190215شهرزادحق پناهکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107190216محمدجهانگردکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
96138107190217محمدرضاریاحیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
96138107190218فرزانهفلاحکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1398
96138107190219بردیاامیدوارکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107190222سمانهجمالیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1398
96138107190223وحیدحاجیان پیروزکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
96138107190224کاظمذبیحی کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
96138107190225جوادطبسیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
96138107190226علیرضارزازمشهدیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1397
96138107190227داودکوهی باغستانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
96138107190228علیرضاشیواکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1398
96138107190229ایوبداوریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1398
96138107190230یونسقربانی فردکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1398
96138107190231سیدعلیرضاصدیقیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
96138107190232جوادمالدارخواه فریمانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
96138107190234سحرسلطانیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96138107190235ناصرفولادیانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
96138107190236امیرپورالشریعهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفارغ‌التحصیل1397
96138107190237نگینسفلائیکارشناسی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
96138107190238مهدیارغوانیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1397
96185011170043سجادعباسیانکاردانی حرفه ای امور فرهنگیفارغ‌التحصیل1398
96185011170080مرضیهاذرشتکاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانوادهفارغ‌التحصیل1398
96185011170092محمدرضابابری قرقیکاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانوادهفارغ‌التحصیل1398
96185011190007فائزهخلوصیکارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-خانوادهفارغ‌التحصیل1398
96185011190012افسانهنعیمیکارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگیفارغ‌التحصیل1398
96185011190036بدریقدوسی بیاریکارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-خانوادهفارغ‌التحصیل1398
96185011190039محمدفرخیکارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-خانوادهفارغ‌التحصیل1398
96185011190054سیده بهجتمددیکارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-خانوادهفارغ‌التحصیل1398
96185011190060مرضیهکینامکارشناسی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریمفارغ‌التحصیل1398
96238107170002آذرابراهیمیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96238107170003سیاوشابراهیمیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96238107170004میناابراهیمی فردوسیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96238107170005محمدجوادابراهیمی کاریزسوختهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170010ملیحهاحمدنیاکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170011مجتبیاحمدی خانقاهکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96238107170013حمیداختریانکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1398
96238107170015فاطمهازغندی نژادکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1399
96238107170016مریماصغریکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170018محدثهاعظم امیریکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96238107170020حمیداعلم صمیمیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170021علیرضاامام دوستکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1399
96238107170022مهدیامامیانکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96238107170023علیرضاامجدی زادهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170024سیماامینیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170026رضااندیشمندکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170027مهدیایروانیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170028عرفانبابائیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170030مسعودباقریکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170032گل نازبرادران توکلیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96238107170034حسینبهارعلیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170035حمیدبهبودیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170038اعظمپارساکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170039الهامپارساکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170040امیدپرهیزکارکاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداریفارغ‌التحصیل1398
96238107170041محمدوحیدپورموسیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170042علیتاجیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96238107170046سیدمهدیتقی زادهکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96238107170051سمانه ساداتجعفریان کلاتکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170056معصومهچراغی فارمدکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170058محمودچمانه کردارکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170060مرتضیچیت گرکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96238107170061مهدیحافظ شیریکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170062حسینحسن آبادیکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1398
96238107170063نسیمحسن پورکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96238107170065سیده یلداحسینیکاردانی حرفه ای عکاسی خبریفارغ‌التحصیل1398
96238107170066محبوبهحسینیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1399
96238107170070ابوالفضلحشمتیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170072حسنحکیمیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96238107170073سیدعلیحلیمیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96238107170077زهراخاوریانکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170079سهیلاخلیل اللهیانکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1398
96238107170081عاطفهخنیاگرکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96238107170083یگانهخوش عاقبتکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96238107170084جعفرخیابانیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170085امیردلشادنوقابیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170086مرتضیدلیریکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96238107170087حسندهقانکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170092غلامعلیرحمانیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170094زینبرسائیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96238107170096فاطمهرسولی رادکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96238107170101فریدونرمضان پورایدلیکیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170103سعیدرمضانی مقدمکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170105سیدمحمدرضارئیس الساداتیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170106فائزهزارعکاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداریفارغ‌التحصیل1398
96238107170107علیرضازارعکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96238107170108مجیدزارع ابراهیم آبادکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170110زهرازمانیان ندافانکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170111محمدصادقزندیهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170112فرزادزنگنه قاسم آبادیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170113مجتبیژیان سلاخانکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96238107170115حسنعلیساقیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170116رضاسالارکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96238107170117علیرضاسالاریکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170120الههستارچهکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1399
96238107170121مهنازسرحدی چهچهکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96238107170122ابراهیمسعادت پورکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170123مریم ساداتسعادت مندکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96238107170124هادیسعیدی کیانکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170125آناهیتاسلامتکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96238107170126روح الهسلطان زادهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170127فاطمهسلیمکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96238107170128زکیهسنائی رادکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96238107170129فاطمهسویزیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96238107170130معصومه ساداتسیدموسویکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96238107170132مهدیشاه محمدزادهکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96238107170137رضاشهابیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170139حجتشیخکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96238107170141طاهرهصاحبدلکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170142حمیدصالحیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170143مهنازصبورمقدمکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170144علیصداقتکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170145کیمیاصدقیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96238107170146محسنصفائی مهنهکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96238107170147سیدعلیصمیمیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96238107170148امینطاحن چنارکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170150سیده فهیمهطیبانکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1399
96238107170151محمدطیبیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96238107170152گل محمدطیبیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170155مرتضیعاطفه دارکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170157سعیدعبدی نیاکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96238107170159حسنعرب خانیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170160منصورهعرفانی عربی زادهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170161سیدحمیدعظیمی معنویانکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170162محمدعلی پورکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96238107170167آسیهعیدمحمدیکاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداریفارغ‌التحصیل1399
96238107170169تمناغلامی ثانیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96238107170170ترنمغلامی ثانیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96238107170172علیفدائیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170174فرهادفریزی کرمانیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96238107170175سعیدفقیهی موحدکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170177حسنفیاضیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96238107170178علی رضاقاسمی دوستکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96238107170179مسعودقاسمی دیزقندیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96238107170180سمیهقربانیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170183یاسمنقلم زن فنونیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96238107170184محدثهقلی نیاکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96238107170185یاسمنقلیزاده جمال آبادکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170186ناهیدقناعت کارکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170189احمدکردیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170190حنانهکریمیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96238107170191فریدونکریمیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96238107170192فاطمهکشاورزکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفارغ‌التحصیل1398
96238107170193محمدحسینکلانترکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170197آیلارکهنسالکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96238107170198مرتضیگوهری نسبکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96238107170199علی محمدلشکری مقدمکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170200حسینلطف علی خانیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170201رضامتین نژادکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170202محمدحسینمحبی نژادکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170203حسینمحمدامینیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170204حسنمحمدپورکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170206جعفرمحمدزاده جهان آبادکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170208احمدمحمدنژادینگی قلعهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170209زهرامحمدیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170210محمدمحمدی قلعه نیکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96238107170212فاطمهمحمودیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1399
96238107170214نسرینمسکینکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170217اشرفمعینی فرکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170218مسعودملائیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170219محمودملکی افینکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170221سیده مریمموسوی حسینی زادهکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96238107170222هاشمموسوی فقیهکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170225سیدمجیدموسوی نژادشاندیزکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96238107170227مائدهمهاجرکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96238107170228محمدمهرخانیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170229حمیدرضامهردادکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170230سیدمحمدمیرزائیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170233فرزادنجاریکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1399
96238107170235مسعودنخستین قدم خرشتمیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170236علی اکبرنظامدوستکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96238107170237مصطفینظیف کارکاردانی حرفه ای تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96238107170238ثمرهنمازی بایگیکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1398
96238107170239محمدنوروزیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170240حسننوروزیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170241مهدینوروزیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170242محمدنوریکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفارغ‌التحصیل1398
96238107170243محمدرضانهاردانیکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170245عباسوظیفه دانکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170248نداهادیانیکاردانی حرفه ای خبرنگاریفارغ‌التحصیل1398
96238107170249سیدهومنهامونیکاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداریفارغ‌التحصیل1398
96238107170250وحیدهمتی فرکاردانی حرفه ای روابط عمومیفارغ‌التحصیل1398
96238107170252مرضیهیداللهی زادهکاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداریفارغ‌التحصیل1399
96238107190001حسینابراهیمیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1398
96238107190002وجیههابراهیمیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1398
96238107190003زهراابراهیمیان سعدآبادکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1399
96238107190005صفااحمدزادهکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96238107190006علیاحمدی شادمهریکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1398
96238107190007مسعوداحمدی شریف آبادکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96238107190008مریماحمدی شیروانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1398
96238107190009عباسعلیاسفندیاریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1398
96238107190010حمیدهاسمعیلی فرخدکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1398
96238107190011مرتضیاشرفکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1398
96238107190012ملیحهاشرف موسویکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1398
96238107190013فاطمهآشفته یزدیکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1398
96238107190014فرشیداصغریکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96238107190016حبیبهاکبرزاده یزدیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96238107190018مجتبیبخشایش اولکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1398
96238107190019سجادبسکابادیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1398
96238107190020سپیدهبهروشکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96238107190021احمدبیدلکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1398
96238107190022علیرضاپورابراهیمیانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1398
96238107190023ابوالفضلپیله ورکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1398
96238107190024غلامحسینتقدیسی عزیزپورکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1398
96238107190025سعیدجعفریکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1398
96238107190027فاطمهجلالی منقابیکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1398
96238107190028نازیلاجمال زاده مقدمکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1398
96238107190030کاظمچراغیکارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفارغ‌التحصیل1398
96238107190032معصومهحسین پورکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1398
96238107190033نسرینحسین زادهکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1398
96238107190034مائدهحسین زادهکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96238107190035محمدحشمتیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96238107190036محسنخالصیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96238107190037جوادخالقیکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96238107190038فیروزهخجسته فرکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1398
96238107190040مهینخلیل طرقیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1398
96238107190041وحیدخوش سیماشیرین سوءکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1398
96238107190042جوادداناکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1398
96238107190043اعظمدشتیانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1398
96238107190045زهرادوربینیانکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1398
96238107190046عطیهدهقانکارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغاتفارغ‌التحصیل1398
96238107190047آزادهرجب منشکارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفارغ‌التحصیل1398
96238107190048محمدرضارخش ماهکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفارغ‌التحصیل1398
96238107190049محمدرضادادیکارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفارغ‌التحصیل1398
96238107190050حسنرضائی نیک