ثبت اطلاعات فارغ التحصیلی

شرح وظایف و زمانهای حضور مدیران گروه ها به شرح ذیل ارائه میگردد :

1-نظارت کامل بر فرایند تشکیل کلاس ها ، حضور مدرسان گروه در کلاس های درس
2-بررسی مشکلات احتمالی دانشجویان در ارتباط با مدرسان ،نحوه درک مطلب توسط مدرس به دانشجویان درس کلاس
3-شناسایی مدرسان توانمند وبا سابقه ،با تجربه ، منظم ، مومن و متدین وایجاد بانک مدرسان گروه وتخصصی شدن تدریس مدرسان بر اساس توانمندیهای آنان ،رشته تحصیلی و مهارت های شغلی
4-برگزاری حداقل یک همایش مرتبط با رشته تحت مدیریت در هر سال تحصیلی
5- نظارت ومدیریت کامل بر عملکرد مدرسان و دانشجویان گروه در انجمن علمی-دانشجویی تحت مدیریت خویش در وب سایت مرکز
6-نظارت بر ارسال حداقل یک مقاله کاربردی متناسب با هر درس توسط مدرسان در وب سایت مرکز در هر نیمسال تحصیلی
7- تهیه و تنظیم سر فصل ومنابع درس گروه و نظارت کامل بر عملکرد مدرسان گروه بر مبنای منبع مشخص شده و سر فصل ابلاغی
8-نظارت کامل بر کاربینی وکارورزی دانشجویان وآموزشهای مهارتی و ارائه آن در هماورد مهارتی سایت مرکز
9-نظارت کامل بر کیفیت وکمیت کلاس ها وملاقات دانشجویان هر گروه حداقل هر 15 روز یکباردر سر کلاس درس
10-جمع بندی نظرات دانشجویان در جهت کلاس بندی در روزها وایام هفته در نیمسال آتی
11-جلب مشارکت اعضای مدرسان گروه و کلیه همکاران گروه آموزشی در برنامه ریزی ها و توسعه فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی گروه و تصمیم گیری های ذیربط
12-روزآمد نمودن و بازنگری برنامه های درسی، آموزشی گروه و نظارت و اجرای دقیق برنامه های درسی مصوب و بازنگری شده با رعایت قوانین مربوط
13-برنامه ریزی و تشکیل منظم جلسات گروه و هم اندیشی در خصوص تازه های علمی با اعضای گروه و دانشجویان
14-برنامه ریزی برای برگزاری سمینارها، میز گردها، کارگاههای آموزشی و دوره های کوتاه مدت تخصصی
15-پاسخگویی مکتوب، دقیق کارشناسانه و به موقع به درخواستها و مکاتبات ارجاعی از سوی دانشجویان از طریق مراجعه حضوری و ایمیل اختصاصی مرکز
16-مشارکت و همکاری در فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و فوق برنامه مرکز
17-برنامه ریزی برای جذب نیروی متخصص (مدرسان و کارشناسان) و تلاش در جذب امکانات و تجهیزات مورد نیاز و منابع مالی برای گروه آموزشی
18-تهیه گزارش عملکرد فعالیتهای گروه ذیربط در پایان هر نیمسال تحصیلی و ارائه آنها به مرکزو دفتر ارزیابی و بهینه سازی عملکرد
19-تلاش و ترغیب مدرسان در تولید علم و چاپ و انتشار تولیدات علمی (مقاله علمی، پژوهشی علمی ترویجی، کنفرانسها، تالیف و تصنیف، نقد کتاب، اختراع، جشنوارهای علمی، هنری، و…
ثبت اطلاعات فارغ التحصیلی